เผยภาพล่าสุด อาต้อย หลังหยุดทำคีโม

“อี๊ฟ พุทธธิดา” ลูกสาวคนเดียวของ “อาต้อย เศรษฐา ศิระฉาย า” นั ก แ ส ด ง รุ่นใหญ่

ที่เข้าวงการมาตั้งแต่อายุ 16 ปี ประสบความ สำ เ ร็ จกับวงดนตรีอีกห ล า ยๆวงใน ยุ คต่อมา

ปัจจุบันเป็นประธาน “มู นิ ธิสวัสดิการนัก แ ส ด ง อ า วุ โ ส”

แต่ล่าสุดได้พั ก ผ่ อ น แล้วเพราะ ป่ ว ย เป็น ม ะ เ ร็ ง ต้องเข้ารับการ รั ก ษ า

ลูกสาวได้ออกมา อั พ เ ด ต อ า ก า ร ของคุณพ่อว่าน้ำ ห นั ก ล ดลงไปมาก

นั่นก็ แ ส ด ง ว่าต้องหยุดทำ คี โ ม เพราะน้ำห นั ก ล ด

ล่าสุด ลูกสาวได้ออกมาโพสต์รูปคู่กับคุณพ่อพร้อมความในใจม า ก ม า ย

แ ฟ น ค ลั บ ต่างพากันให้กำลั ง ใ จ “ขอให้ ห า ย เ ร็ ว ๆ”

Leave a Reply