พิมรี่พาย ช่วยแม่เลี้ยงเดี่ยว ยืนได้เอง ไม่ลำบาก

สำหรับ “พิมสำหรับ พิ ม รี่ พ า ย จัดให้ ใน เ พ จ พิมรี่พาย ได้ ถ่ า ย ท อ ด เรื่องราวที่ พิมรี่พาย ได้ ช่ ว ย เ ห ลื อผู้คนมากมาย

ได้รวมถึงเรื่องราวของน้องคนนี้ คือ น้องแนน แม่ลูกสอง ลูกคนเล็กมี อ า ก า ร พิ ก า ร ทาง ส ม อ ง

ก่อนหน้านี้แนน ไม่ได้ทำงาน อ ะ ไ ร ไม่มี ร า ย ไ ด้ อ า ศั ย อยู่ห้องเล็กๆในบ้าน ญ า ติ ร า ย ไ ด้ ของครอบครัวมาจาก ส า มี คนเดียว

แต่แล้ว โ ช ค ช ะ ต า ก็เล่น ต ล ก เมื่อสาวแนน จับได้ว่า ส า มี แ อ บ มีคนอื่น แต่ก็ไม่ ส า ม า ร ถ ทำ อ ะ ไ ร ได้ ต้องอดทน

หาก เ ลิ ก กั น เจ้าตัวก็ไม่มี ร า ย ไ ด้ ด้วยความ เ ป็ น ห่ ว ง ลูก ก ลั ว ลูกก็จะอด จึงต้อง อ ด ท น ร้ อ ง ไ ห้ ทุกวัน ทำให้อยากมีรายได้ มี อ า ชี พ ของตนจะได้ไม่ต้อง พึ่ ง พ า ส า มี

พิมรี่พายและทีมงานได้ ล ง พื้ น ที่ ทำให้เห็น ชี วิ ต ของแนน แล้ว พู ด คุ ย กับแนน ซึ่งแนนได้ขอเพียงร้านขายไก่ทอดเพื่อน ตนจะได้มี อ า ชี พ หา ร า ย ไ ด้ ด้วยตนเอง

และ แ น่ น อ น สาวสวย ใ จ บุ ญ อย่างพิมรี่พาย จั ด ใ ห้ แนนได้มีร้านไก่ทอด ชื่อร้าน ไก่ทอดยายหยุด (หลัก2)

สามเดือนผ่านไป แนนมี ร า ย ไ ด้ จากการขายไก่ทอด 1,500 บาทต่อวัน ถ้าวันไหนเงียบๆหน่อยก็ 700- 1,000บาท มี ร า ย ไ ด้ ไว้ซื้อของมา ข า ย ต่อ ซื้อกับข้าวให้ลูกกินได้

ล่าสุด แนนเป็นแม่ เ ลี้ ย ง เดี่ยวเต็มตัวและได้ ย้ า ย มานอนที่ร้านไก่ทอด ไม่ต้อง อ า ศั ย ญ า ติแล้ว ชี วิ ต ดีขึ้น จนสามารถ เ ลี้ ย ง ดูตนเองและลูกๆได้อย่างมีความสุข

พิมรี่พายได้ให้ ชี วิ ต ใหม่ที่ดีมากๆ แก่น้องแนนและลูกๆ แฟนๆต่างขอบคุณพิมรี่พายและให้กำลังใจน้องแนนกันอย่างล้นหลาม

อบอุ่น

พิมรี่พาย

คอมเม้นต์แฟนๆ

Leave a Reply