เปิดบ้านครั้งแรก หม่ำ จ๊กมก เผยจากบ้านเช่า 100 บาท สู่บ้านหรูร้อยล้าน

แค่ลูกคนเดียวเท่านั้น หม่ำ จ๊กม๊ก ด า ร า ต ล ก ชื่อดัง เปิดบ้าน ค รั้ ง แ ร ก ในช่อง ยู ทู ป ของลูกสาวสุดที่รัก เอ็ม บุษราคัม และพา โ ฮ ม ทัวร์ ทั่วบ้าน

หม่ำ จ๊กมก ไม่เคยเปิดบ้านกับ ร า ย ก า ร ไหนเลย เพราะ ห ว งบ้านมากๆ แต่เพื่อลูกสาวคุณพ่อจัดให้ จากบ้านเช่าสู่บ้านหรู อ ลั ง ก า ร ณ์ มูลค่า 9 หลัก

สร้างมาประมาน 15-16ปีแล้ว ตัวบ้านจะอยู่ค่อนข้าง ลึ ก เพราะตนชอบความ ส ง บ พื้นที่บ้าน 3 ไร่ และมีพื้นที่รอบรั้วบ้านอีก 12 ไร่ 3 งาน

เริ่มด้วยต้น ข่ อ ย หน้าบ้านที่มีมูลค่าหลัก แ ส น ด้านหม่ำ ทุ่ ม เ ทกับการจัด ส ว น มาก ไม่พอ ภ า ย ใ น บ้านยังมีของ ส ะ ส ม ที่มีมูลค่าอีกมากมาย

เช่น โต๊ะทานข้าวไม้ ห ลั ก แ ส น หม่ำได้บอกว่า มีคนเอาไปลงว่า บ้านตน ร า ค า 60 ล้าน ตนได้เอ่ยว่า ร า ค า นี้ได้แค่งานไม้ เท่านั้น

เพราะไม้ในบ้านเป็นไม้ สั ก เ งิ นนำเข้า ว อ นอย่า เ ข้ า ใ จ กันผิด และแค่ ส ร ะ ว่ า ย น้ำ ก็มี ร า ค า ถึง 7 หลัก ด้วยความ ลึ ก ถึง 2 เมตร วั ส ดุ อุปกรณ์ ก ร ะ เ บื้ อ ง นำเข้าอีก

คุณหม่ำได้พาชม ห้อง พ ร ะ ที่มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป สิ่ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ มากมาย พาชมห้องนอนของตน และของลูกสาวลูกชาย

ซึ่ง ต อ น นี้ ลูกสาว ได้ แ ต่ ง ง า นมีครอบครัวและ ย้ า ย ออกไปอยู่บ้านของตนเองแล้ว ส่วนลูกชาย มิกซ์ เพทาย ก็ได้ไปอยู่บริเวณ เ รื อ น รั บ ร อ ง เพราะเขาทำห้องอัดที่นั่น

หม่ำ บอกจริงๆห้องนอนตนก็ไม่ได้ ห รู ห ร า อ ะ ไ ร อยู่แบบคน ธ ร ร ม ด า เน้นเครื่อง เ สี ย ง เพราะชอบดู ห นั ง ฟั ง เ พ ล ง ครัว ฝ รั่ ง แต่ก็ทำแต่อาหารอิ ส า น

หม่ำทั้ง ห ว ง และภู มิ ใ จ ในบ้านหลังนี้มาก เพราะหามาจากน้ำ พั ก น้ำ แ ร ง เป็นบ้าน ห รู หลังใหญ่ที่ดู อ บ อุ่ น มากจริงๆ

บ้าน

หม่ำ กับ ลูก หลาน

เอ็ม หม่ำ

Leave a Reply