“ปุ้มปุ้ย” คลอดลูกชายคนแรก เพื่อนๆร่วมแสดงความยินดี

เผ ยภาพครอบครัวสุด อ บ อุ่ น สำหรับ “ปุ้มปุ้ย ภรรยา กวินท์”

ที่เพิ่ง ค ล อ ด ลูกชายคนแรก เรียกได้ว่าเป็นคุณพ่อคุณแม่ ป้ า ย แ ด ง กันเลยทีเดียว

เช้าวันที่ 16 ม.ค.65 ได้ไปที่ โ ร ง พ ย า บ า ล เพื่อเตรียม ค ล อ ด ลูกชาย

ได้ลงรูป “กวินท์” ที่คอยอยู่ข้างๆไม่เคยห่าง ในระหว่างที่เธอ ป ว ด ท้ อ งรอ ค ล อ ด

ทั้งคู่ ตื่ น เ ต้ น สุดๆที่จะได้เจอ ห น้ า ลูกชายคนแรก

ผู้ จั ด ก า ร ส่ ว น ตั ว ของปุ้มปุ้ย ได้ โ พ ส ต์ ภาพ “ปุ้มปุ้ย-กวินท์”

“ปุ้มปุ้ย” กำลังให้ น ม ลูกชาย และยังมี “กวินท์” อยู่ข้างๆ สุด อ บ อุ่ น

“ปุ้มปุ้ยและกวินท์” ดี ใ จ ม า ก ใบ ห น้ า เต็มไปด้วย ร อ ย ยิ้ ม แห่งความ สุ ข

ภาพของ ปุ้มปุ้ย-กวินท์-ลูกชาย

Leave a Reply