แม่น้ำหนึ่ง เข้าเน้นๆ เลขธูป 3 ตัวแตกจริง

ต้องบอกเลยไม่มีคน ที่ไม่ รู้ จั ก แ น่ น อ น สำหรับเจ้า แ ม่ ใ.บ้ ห ว ย อย่าง แม่น้ำหนึ่ง ที่กำลังเป็นก ร ะ แ ส ดังในโ ซ เ ชี ย ล อย่างมาก

ที่ก่อนหน้านี้ แม่ น้ำหนึ่งได้ไ ล ฟ์ ช่วงก่อน วันห ว ยอ อก เป็นกา รจุด ธู ป บอกเลข ซึ่งเ ล ข ธู ปแม่น้ำหนึ่งที่คนเอาไปจับเล่นกันนั้น เข้าหลาย ง วด เลยทีเดียว เดี๋ยวลอง ย้ อ นไปดูเ ล ขเก่าๆของ แม่ น้ำหนึ่ง

ง ว ด วั น ที่ 2 พ.ฤ.ษ.ภ..า.ค.ม 2564 แม่น้ำหนึ่ง เล ข ธู ปปู่ 72-27 และ727 เล ข ที่ ออก 272

ง วดวัน ที่ 1 มิ. ถุน า ยน 2564 ได้บอก เล ขธู ป ปู่ 279 เ ล ขที่ออก 972

และบรรดาแฟนๆ พากันซื้อเ ล ขทะเ บี ย น รถใหม่และคันที่ใช้ไป ขึ้ นศ า ลของแม่น้ำหนึ่ง คือเลข 7856 กับ 3071 และยังมีเลขที่เขียนให้หนุ่ม กรรชัย 09 06

ขณะเดียวกัน ได้ใ บ้เ ล ขจากก ลี บด อ กไม้ที่นำไปแ ก้ บ น ปู่ 578 เท่านั้นยังไม่พอ

เมื่อคืนนี้ แม่น้ำหนึ่งไ ล ฟ์จุ ด ธู ป ปู่ข อง ง วด ประจำวันที่ 1 ก ร .ก .ฎ.า.ค.ม 2564 โดยเล ขธู ปขึ้นเป็นเลข 175 ทำเอาบรรดาคอ ห ว ย ต่างพากันหา ซื้ อยกใหญ่

ล่าสุด วันนี้เมื่อผลรางวัลของรัฐบาล 1 กค 64 ออกเป็นที่เรี ย บ ร้อยแล้ว มีร า งวั ลดังนี้ รางวัลที่ 1 ออก 713517 เล ขหน้า3 ตัว 073 794 เ ล ขท้ า ย 3 ตัว 414 511 และเล ขท้า ย 2 ตัว 29

เมื่อผลรา ง วั ลออกจนค ร บ แล้ว ทำเอาค.อ .ห ว. ย เฮกัน ลั่ น เพราะ เลข ธู ป ปู่ของแม่น้ำหนึ่งเข้าเน้นๆเลยทีเดียว เลข 175

แม่น้ำหนึ่ง

เจ้า แ ม่น้ำหนึ่ง

รูปแม่น้ำหนึ่ง

Leave a Reply