เผยประวัติ แซม ยุรนันท์ อ่านแล้วประวัติไม่ธรรมดา

เผยประวัติ แซม ยุรนันท์ อ่านแล้วประวัติไม่ธรรมดาจริงๆ

ถือว่าเป็นด ารานักแส ดง หนุ่มหล่อรุ่นใหญ่ ที่เรียกว่า ยังคงความหล่อได้ถึงทุกวันนี้

อย่างหนุ่ม แซม ยุรนันท์ ภมรมนตรี ที่ได้ห่ างหายจากว ง การไปแล้วผันตัวทำธุ รกิจ ในด้านของสุข ภาพและความงาม

โดยล่าสุดก็ได้ขึ้นแท่น เป็นผู้บริ หารอ ย่างเต็มตัว โดยมีธุรกิจโรงพยา บาลเ ฉพา ะทางต่างๆด้าน สุข ภาพ

งานนี้ล่าสุด หนุ่ม แซ วมก็ได้ออกม าเผยถึงว่า มีแต่คนเข้ามาถามว่า ได้จ มู กโด่ งแล้วคิ้ วห น้า ป ากบางๆ มาจากไหน

โดยแซมได้เผยว่า น่าจะได้ม าจากคุณ ย่าของตัวแ ซมเอง ที่มีซื่อว่า นางชำ นาญ คุรุวิ ทย์ หรือแพ ทย์หญิง แอนเ นรี่ ถม รมตรี

โดยคุณย่านั้ นเป็น ลูกสาว ของศ าสดาจ ารย์ด็ อ กเตอ ร์ไฟเอร์ อธิการบ ดีมหาวิท ยาลัยฮันโนเ วอร์ ณ ประเทศเ ย อรมัน

ได้พบรักกับคุณพ่อของแ ซม พร ะชำ นา ญคุ รุวิ ทย์ ซึ้งเป็นทูตท หารในสมัยนั้น ประจำเมือง กรุงเบ อร์ลิน

ทั้งนี้ทั้งนั้น นอกจากจาะคุ ณย่า จะเป็น หมอแล้ว ท่านยังเป็นค รูสอน ภาษา ให้กับเหล่าคนไทยที่แ พลนจะไปศึกษาต่ อต่าง ประเทศอีกด้วย

เป็นผู้นำที่ได้ นำเข้าร ถเค รื่อง ย นต์อ ย่าง โอเปิ้ล และไค รซเ ล อร ที่ได้นำเข้ามาจากประเท ศเยอร์มัน

ภาพของคุณย่าเมื่อสมัย 120ปีที่แล้ว

โดยท้ายสุดหนุ่มแซมได้เผยภาพ คุณย่า โดยรูปนี้มีอายุนานกว่า 120 ปีแล้ว

ภาพของ แซม และน้องฉัตร

Leave a Reply