ขอบคุณ นุ่น-ต๊อด บริจาคเครื่องผลิตออกซิเจน เพื่อช่วยผู้ป่วย

ช่วงสถาน ก า ร ณ์ แ บ บนี้ ทำให้ส่งผล ก ร ะ ทบกันไปหมด หลายๆหน่วยงานก็ยื่ น มือเข้าช่วย เ ห ลื อกัน เช่นเดียวกับว ง ก า ร บั น เ ทิ ง

ที่ออกมาแ บ่ งปั น น้ำ ใจ ทั้งบ ริ จา คเ งิ น ของใช้ต่างๆ รวมไปถึงอุ ป ก ร ณ์การแ พ ท ย์ตามโรง พ ย า บ า ลที่ข า ด แค ลน

เมื่อพูด ถึงคู่ รักใจ บุ ญ ที่จะชวนกันทำ บุ ญ บ ริ จ า ค ของและช่วยผู้ที่เ ดื อ ด ร้อนต ล อ ด นั่นคือ นาง เอกสาว นุ่น วรนุช และ ส า มี ต๊อด ปิติ

ที่ก่อนหน้านี้ ทั้งสองได้จั บ มือกับทางบ้านของฝ่ายชายบ ริ จ า ค เ งิ นจำ น ว น 50 ล้ า น บ า ท เพื่อช่วย เ ห ลื อส นั บ ส นุน โ ร งพ ยา บ า ลถึง 12 แ ห่ ง ซึ่งแบ่งไปซื้ออุ ป ก ร ณ์ป้ อ ง กัน

และล่าสุด เพจดังอย่าง ห ม อแ ล็ บ แพนด้า” ก็ได้ออกมาโพสต์ผ่านหน้าเพจของตนเอง โดยขอบคุณ นุ่น-ต๊อด ที่บ ริ จ า คเครื่อง ผ ลิ ต ออก ซิ เ จ น

หลังจากที่เพจเผยโพสต์ออกไปไม่นาน ก็มี ช า ว เน็ ต ต่างแ ห่ เข้ามาแ ส ด ง ความคิดเ ห็ นชื่ น ชมกันอย่างมากมาย ต้องบอกเลยว่า คู่นี้นอกจากจะน่ารักแล้ว ยังมีจิตใจที่ดีอีกด้วย

รูป นุ่น วรนุช

รูปของต๊อด ปิติ

รูป นุ่น-ต๊อด

Leave a Reply