ณวัตร ถาม แทค หมายถึงพี่หรือเปล่า หลังถูกโพสต์แซะ

ก่อนหน้านี้ ณวัตร เพิ่งจะออกมาบอกว่า ตนนั้นติ ด เ ชื้ อ และบอกท า ม ไ ล น์ของตนเองอย่าง ชั ด เ จ น พร้อม ทั้ ง ขอ โ ท ษ ทุกคนที่ใกล้ ชิ ดกับตน ทำ ใ ห้เ ดื อ ด ร้อน

เรียกว่าทำเอาวง การ บั น เ ทิ งสั่ นสะเ ทื อ นอีกครั้งก็ว่าได้ เพราะ ณวัฒน์ ทำงานจัดรา ย กา รที วีห ล า ย ช่ อ งด้วย ซึ่งเพื่อนๆในว ง ก า รที่ร่ ว ม งานด้วย ต่างรีบเ ดิ น ทางไปต ร ว จ ทั น ที

อยู่ๆ ก็เป็นที่ห ล า ย คนฮื อ ฮ าและส ง สั ยเมื่อนั ก แ ส ด งหนุ่มอย่าง แทค ภรัณยู ได้เผยข้อความผ่านส ต อ รี่ไอจี

เหมือนว่าใครสักคน ที่ไม่ยอมทำตาม ม า ต ร า การค วบ คุ มโร ค ทั้งที่อยู่กลุ่ม เ สี่ ย ง และไม่ย อ ม กั กตัว ไม่ใส่แ ม ส พร้อมทั้งมีการแ ท๊ ก ชื่อต ล กสาว ตุ๊กกี้ ชิ ง ร้ อ ยชิ ง ล้ า น อีกด้วย

ล่าสุด ทางด้าน ณวัฒน์ อิสรไกรศรี ได้แ ค ปห น้ าส ต อ รี่ของหนุ่มแทคมาโพสต์ผ่านไอจีตนเองพร้อมทั้งแ ท็ กหนุ่มแทค โดยถามทำนองว่า หมายถึงใคร?

งานนี้ หลายคนพากันเ ด า ว่าที่หนุ่มแทคโพสต์นั้น จะห ม า ย ถึงใครกันแน่ แต่อย่างไรก็ตาม คงต้องรอหนุ่มแทคออกมาพูดให้ชัดๆอีกที

แทค ภรัณยู

รูป ณวัฒน์

รูป ของหนุ่มแทค

Leave a Reply