ระทึก ตูมตาม หนีอพยพด่วน ไม่มีเวลาเก็บของ ระเบิดบางพลี

สั่งให้อพยพด่วน!!ตูมตาม ยุทธนา ไม่มีเวลาเก็บของ บ้านใกล้โรงงานระเบิด

จากกรณีที่เป็นเหตุกาณ์ที่น่าระ ทึกข วัญกับร ะเ บิดแล้วดูท่าทีจะไม่ดับง่ายๆ

ย่านบางพลี ในจังหวัดสุม ทรปราก าร ที่ส่งผลให้มีผู้บา ดเจ็ บมาก กว่า 20 ราย

โดยภา ยในโ กดังนั้นมีการเก็บเหล่าสา รเค มีมากกว่า 50 ตัน แถมทั้งระเบิ ดได้มีกา รระเ บิดไปแล้วกว่า 20 ตัน

แรงระ เบิดดั งกล่าวได้ ทำให้ชุมช นแล้วโรงง านใกล้เคียง เกิดความเ สียหายนับสิ บโรงงานด้ วยระยะใ กล้เคี ยง 500 เมตร

ล่าสุด ได้มีการประ กาศใ ห้ผู้คนและในชุมชนใ กล้เคียงให้อพย พทันที โดยระยะ รัศมี 5 กิโลเมตร

เนื่องจากยั งมีสารเ คมีดังกล่าว เหลื อไว้จำนวน มากภา ยในโรงงาน พร้อ มสั่งให้กู้ภัยขย่ อยถอ นกำลังออกมา

เช่นเดียวกับ นักแส ดงดาร า ที่อยู่แถวระ แวกนั้นอย่าง ตูมตาม ยุทธ นา เปื้อ งกลาง

ที่เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับผลกระทบต่อเหตุระเบิ ดและเพ ลิงไหม้ในครั้งนี้

โดยหนุ่มตู มตามได้เผย ภาพกำลังอั พยพ พร้อมเผยว่า เป็นการอพย พที่ด่วน ไม่มีเวลาเก็บอ ะไรเลย

เพียงนำรถออ กมาได้เพียงแค่คันเดียว พร้อมทั้งให้กำลังใจทุ กคนขอให้ปลอดภั ยในครั้ งนี้อีกด้วย

ภาพของ ตูมตาม ยุทธนา

ภาพของ ตูมตาม ยุทธนา

Leave a Reply