แจง เมียแจส โพสต์ขอฝน เพื่อดับเพลิงโรงงานกิ่งแก้วระเบิด

จากเ ห ตุ ก า ร ณ์ ร ะเ บิ ดของโรงงานหมิงตี้ (กิ่งแก้ว) เมื่อกลาง ดึกที่ผ่านมา ทำให้เกิด เ พ ลิ ง ไ ห ม้เป็นบริเวณกว้าง และมีส า ร เค มีรั่วไ ห ลออกมา เลยเ กิ ดป ะ ทุอีกรอบ

ทางเจ้า ห น้ า ที่จึงต้องป ระ ก า ศให้คนอ พ ย พออกจากบริเวณนั้นอย่างด่วน เพราะเกรงว่าจะเกิดการ ระ เ บิ ดขึ้นอีก ต่อมามีร า ย งานเพิ่มเติมว่า มีนักดั บ เ พ ลิ งถูก ไฟ ค อ ก เ สี ยชี วิ ต1นาย ที่กำลัง ป ฎิ บั ติหน้าที่อยู่

จนล่าสุด เจ้าห น้ าที่ยังไม่สามารค ว บ คุ ม เพ ลิงได้ และต้องเปลี่ยนจากน้ำเป็นใช้โฟม ดั บ เ พ ลิงแทน เนื่องจากน้ำไม่สา มา รถดั บเ พลิ งที่เป็นสา รเค มีได้

แต่ในขณะเดียวกัน ด้าน แจง ปุณณาสา เ มี ยของแจส ชวนชื่น ได้โพสต์ข้อความผ่านไอจีส่วนตัวว่า ต อ น นี้อยากให้ฝนตก

งานนี้ทำเอาแฟนๆ เข้ามาคอมเม้นต์ทั้งให้กำลังใจกับทุกห น่ ว ย งาน และขอให้ เ รื่ อ ง ร า วนี้ผ่านไปด้วยดี

อย่างไรก็ตาม ก็ไม่วายเกิดเป็นด ร า ม่าจนได้ เมื่อได้มีคนบางส่วนแ ส ดงความ คิ ด เห็นทำนองว่า ใช้น้ำ ดั บสา ร เค มีไม่ได้ ต่างๆนานๆ

ทำเอ า แจง ต้องออกมาโพสต์ ขอ โท ษอีกครั้งว่า ต้องขอ โ ท ษด้วย ไม่รู้ว่าไ ฟ ไห ม้ครั้งนี้ ต้องใช้ส า รที่ดั บเฉ พาะเท่านั้น พร้อมทั้งให้กำลังใจทั้งชาวบ้านและที ม อ า ส า ทุกคน

โพสต์ไอจีแจง

รูปเ ห ตุ ก า ร ณ์

รูปของ แจง

Leave a Reply