แทค ภรัณยู ลงพื้นที่ช่วยไฟไหม้โรงงานกิ่งแก้ว

จากเ ห ตุ กา รณ์ เมื่อวาน ที่โรงงานผ ลิ ตเม็ด โฟมแถวกิ่งแก้ว ระ เ บิ ดช่วงกลางดึกที่ผ่านมา ทำให้เกิดไฟ ลุ ก เป็นวง ก ว้ า งและเ กิ ด ความ เ สี ย หา ยอย่างหนัก

จนต้องมีให้คนบริ เว ณระยะ 5 กิโล นั้นต้องรีบ ย้ า ย ออกด่วนเนื่องจาก ก ลั วได้ รับอัน ต ร า ยจาก ส า ร เค มีต่างๆ

จึงกลายเป็นเรื่องราวใหญ่เพราะชา ว บ้ า นให้ความสนใจกันอย่างมาก และจิ ต อ า ส า หลายหน่วยงานรีบเข้าช่วยเห ลื อทันที

ล่าสุด นักแ ส ด งอย่าง แทค ภรัณยู ที่เป็นจิตอ า ส าอยู่แล้ว พอรู้ข่าวก็รีบเข้าช่วยเหลื อทันที และต่อมามีรายงานว่าเพ ลิ งได้ส ง บลงแล้ว

ทางด้านหนุ่มแทค ได้โพสต์ภาพผ่านอินตราแกรมส่วนตัว ป ระ ม า ณว่า ขอบคุณทุกคนที่ช่วยกัน เราเ ห นื่ อ ย แต่มีคนเ ห นื่ อ ยกว่า

หลังจากที่หนุ่มแทคได้เผยเ รื่ อ ง ราวออกไป ทำให้บรรดาชาว เน็ตต่างเข้ามาแสดงความคิดเห็นพร้อมส่งกำลังใจ

ให้กับเห ตุ กา ร ณ์ ครั้งนี้ และขอบคุณทีมจิต อ า ส าทุกส่วนที่ช่วยกัน ดั บ เพ ลิง ไห ม้ในครั้งนี้

แทค ลงพื้นที่

แทคแต่งตัวจั ด เ ต็ ม

รูปของ แทค ภรัณยู

Leave a Reply