จ๊ะ ขอถอนตัว ได๋ ไดอาน่า เล่าผู้ป่ วยสิ้ นคาสาย

จ๊ะ นงผณี เผยขอถอนตัวจากจิตอาสา รับกินย านอนหลับทุกวัน ด้าน ได๋ ไดอาน่า น้ำตาคลอ ผู้ป่ว ยสิ้นใ จคาสายโทรศัพท์

จากกรณีที่สองสาว ศิ ลปินดาร านักร้องได้จับมือกัน ร่วมกันทำจิตอาสาช่วยเหลื อเคสผู้ป่ว ยโควิ-ด1 9

อย่าง จ๊ะ นงผณี และ ได๋ ไดอาน่า ได้ร่วมมือกันเปิดเพจจิตอาสาอย่าง เราต้องรอด

พร้อมทั้งนี้ จับมือกับเพจดังอย่าง หมอแ ล็บแพนด้า โดยเพจ เร าต้อง รอด คือการร่ว มช่ว ยเหลื อหาเตี ยงและ รถไปรับให้กับผู้ป่ ว ยที่ติดเชื้อ โควิ-ด19

สาว ได๋ ไดอาน่า ได้ออกมาให้สัมภ าษณ์ผ่านทางราย การ แ ฉ โดยมีม ดดำ เป็น พิธีกร

โดยเธอได้เล่าถึงความรู้สึก หลังได้ช่วยผู้ ป่ว ย รวมถึงเคสที่ทำให้สาวได๋นั้น หลั งน้ำ ตาออกมาเลยทีเดียว

เคสนั้นคือเคสของ คุณยา ยท่านหนึ่ง ที่ติดเชื้อโควิ-ด19 ขณะรอรถไปรับ

โดยสั่งให้ญาติเปิด สปีคเกอ ร์โฟ นลำโพ ง พร้อมได๋ ได้แนะนำ ให้คุณ ย า ย หา ยใจเข้าลึ กๆ

เนื่องจากคุณยายมีชี พจ ร และอ๊อ กซิเจ นที่่ ต่ำลงอย่างมาก ทำให้คุณยายท่านนี้ สิ้ นล มในสุด ระหว่างที่ได๋ กำลังพูดอยู่กับคุณยาย

ส่วนทางด้าน ของ จ๊ะ นงผณี ได้ออกมาประกาศแล้วว่า เธอนั้นขอถอนตัวจาก จิตอาสา เพจเราต้องรอด

เนื่องจากเธอได้เผยสาเหตุว่า เธอนั้นไม่ได้ทำหน้าเป็นแอดมินเพจมาเป็นเดือนแล้ว เนื่องจาก

สภาพทางจิตใจของเธอนั้นเข้ มแ ข็งไม่พอ ถึงกับเครี ยดหนัก ต้องทานย าน อน หลั บเกือบทุกวัน

เนื่องจากมีคนเข้ าม าหาความช่วย เหลื อจา กเธอเย อะมาก เธอจึงได้แนะ นำให้ ติดต่อท างเ พจ เร าต้อ งร อด โด ยตรง

ภาพของ จ๊ะ นงผณี

เนื่องจากมีคนเข้ามาหาควา มช่วยเ ห ลื อจากเธอเยอะมาก เธอจึงได้แนะนำให้ติดต่อทางเพจ เ ราต้ องร อด โดยตรง

ภาพของ จ๊ะ นงผณี และได๋ ไดอาน่า

Leave a Reply