ตั๊ก ทนไม่ไหว ฉะรัฐ คนแทบจกตากันกิน

ก่อนหน้านี้ ได้มีบ ร ร ดานักแ ส ด ง หลายคน ได้ออกมาพู ด ถึงเกี่ยวกับเรื่องของการจัด หา วั. ค ซี. นให้กับป ระ ช า ช นและบุค ค ลา ก รแ พ ท ย์

ซึ่งตอน นี้เกิ ดปั ญ หามี วั ค ซี นไม่เพียงพอต่อป ระ ช า ช น แถมยังมีการเ รี ย ก ร้อง หาของที่มีคุณภาพมาให้แก่บุ ค ค ล า ก รแพ ท ย์อีกด้วย

เนื่องจากต้องเป็นด่ า น หน้าที่เจอกับผู้ ป่ ว ยก่อนต ล อ ด ยิ่งช่วงนี้ส ถา น ก า ร ณ์มั นห นั ก ขึ้นเรื่อยๆ

เมื่อวานนี้ 8 กค 64 ได้มีส ถิ ติของผู้ ติ ด เ ชื้. อและยอ ดเ สี ยชี วิ ต แค่วันเดียวยอด พุ่งข น า ด นี้ ทำเอาคนวง ก า ร บั นเ ทิ ง ต่างเ รี ย ก ร้ อ งให้รั .ฐอ อ กมาแ ก้.ปั ญ. ห าอย่าง ด่ ว น

ล่าสุด ตั๊ก ศิริพร หรือ ตั๊ก ลีลา ได้ออกมาเผยถึงเรื่องที่ ตนเองนั้นได้ไปเห็นคนยืนรอเพื่อต ร ว จหา.เ ชื้. อโ ค วิ .ด – การเ ฝ้ า รอเข้า รั ก ษ าที่หน้าโ ร ง พ.ย า.บ.า. ล

หลังจากเห็นภ า พกา ร ร อ ของ ค น ไ ท ย แล้วต้องบอกว่ามันส ะเ ทื อ นใจมาก ไม่เคยคิดว่า ต้ อ ง มาเ จ อ อ ะ ไ ร แ บ บ นี้ และไม่ควรที่จะป ล่ อ ยไว้อย่างนี้

โดยที่รั ฐ. บอกว่าทำ ง า นหนัก แต่ก็ยังมีข้าว กิ น 3 มื้อ แล้วลองหันมอง ป ระ ช า ช น ไม่รู้ต้องทำงาน ห นั กแ ค่ ไหน กว่าจะได้กิน แต่ ละ มื้ อ ทุกวันนี้ แ ท บจะจ ก ต า กิ น กันอยู่แล้ว

เราว่าควรที่จะ ตั ด ง บ ที่ไม่จำเ ป็ น ออกให้หมด ค ว รจะ ช่ ว ย ช า วบ้ า น ก่อน ที่ สำ คั ญ ต้องหาวั. ค ซี. น คุณ ภ า พ ดีๆมาก่อน

โพสต์ของตั๊ก

ตั๊ก ศิริพร

รูปที่ให้ สั ม ภ า ษ ณ์

Leave a Reply