ท้อสุดใจ ครูลูกกอล์ฟ ขอออกจากวงการบันเทิง

จากส ถ า น ก า ร ณ์ ช่วงนี้ต้องบอกเลยว่าดูเหมือนจะแ ย่ ลง เ รื่ อ ยๆ ทำให้เกิดการพู ด ถึ ง การทำของ.รั .ฐ.ในเรื่องต่างๆ

อย่างการจัดหาวั ค ซี น ที่ต อ น นี้คนเริ่มออกมาส่งเ สี ย งมากขึ้น ซึ่งหลายคนได้ออกมาแ ส ด ง ความคิดเห็น มากมาย

และหนึ่งในการออกมาเ รี ย ก ร้ อ งอยู่ตลอด นั่นคือ ครูลูกกอล์ฟ ที่เป็นทั้งดีเจและครูส อ นภา ษ าชื่อดัง ทั้งๆทีมีอีกหลายคนที่ยังเงียบ

ล่าสุด ลูกกอล์ฟ ได้ออกมาป ระ ก า ศผ่านช่องทางติดต่อของตนเอง ว่าจะขอ อ อ กจากวงก า ร บั น เ ทิ ง เพราะไม่อยากเ สี ย เวลาในที่แ บ บ นี้

พร้อมทั้งบอกว่าทิ้งท้ายว่า ไม่ต้องมาทำข่าวของตน เอาเวลาไปช่วยเ ห ลื อป ระ ช า ช นดีกว่า

งานนี้ ทำเอาบรรดาแฟน ค ลั บและเพื่อนๆในวงการต ก ใ จกันยกใหญ่ ต่างเข้ามาแ ส ด ง ความเห็นกันมากมาย

ยังบอกอีกว่าอยากให้อยู่ช่วยกันก่อน แต่ถ้าคิดดีแล้วก็เ ค า ร พการ ตั ด สิ น ใ จ

รูปของ ครูลูกกอล์ฟ

ลูกกอล์ฟ พุธทอล์คพุธโทร

ครูลูกกอล์ฟ

Leave a Reply