อาจารย์แพทย์ แนะเผยต้องทำยังไง หากโควิดลงปอด

เผยวิธีปฎิบัติ อาจารย์แพทย์แนะ ต้องทำยังไง ขณะ รพ.ยังไม่มีเตียงรักษา

เนื่องด้วยการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิ-ด19 ได้มีการแพร่ระบาดอย่างหนัก

โดยยอดผู้ติดเชือวันนี้ 12 กค.64 8656 ราย และมีผู้เสี ยชีวิตจากโรคร้ายนี้ไปอีก 80 รายสำหรับการรายงานผลล่าสุด

ล่าสุด มีอจารย์แพทย์ท่านหนึ่งจ าก สหรั ฐอเมริ กา ได้ออกเผยค ลิ ปวีดีโอ ผ่านช่อง You tube ส่ว นตัว

โดยนายแพท ย์ ธนีย์ ธนียวั น ได้มีการแนะนำถึงการปฎิบั ตืตนระห ว่างที่เชื้ อล งปอ ด แล้วอยู่ระหว่างการรอเข้าการรั กษา

อันดับเบื้ อง ต้นเลย ผู้ป่ วยต้องสังเก ตตนเองอยู่เสม อว่า มีอากา รเหนื่ อยง่ายหรือเปล่า

หรืออาจจะใช้เครื่องวัดค่ า อ๊อ กซิเจน โดยค่าเฉลี่ ยค่าปก ติของคนทั่ วไป 9 7-1 0 0

แต่ถ้า อ๊อกซิ เจ น ตกอ ยู่ในระ ดับ 94 หรอว่ามีปัญหาเสี่ ยงต่อเชื้ อไวรั สโควิดลงปอ ดแล้ว

นอนคว่ำ ถือว่าเป็นหนึ่งวิธีเบื้ องต้น เพื่อป้อ งกั นการลงปอด เนื่องจาก 2 / 3ของป อดจะอยู่ท างด้านหลัง แนะ ใหนำคว่ำ โดยมีห มอนรองอยู่ข้า งล่าง

แต่สำหรับคนท้อง หรือผู้ที่กำลั งตั้งคร รภ์ แนะให้น อนตะแ คง แท น ประมาณ 45 องศา

ขณะท่านกำลังน อนอยู่ แนะให้พยายาม ขยั บขาอยู่บ่อ ยครั้ง เนื่องจากลดการ มีอาก ารของลิ่ มเลื อดในร่างกา ย

ขณะที่ติดเชื้อ ร่ายกายจะใช้พลั งงานม ากในก ารต่อสู้ เหนื่อยง่าย คุณหมอก็ได้แนะให้ ทานอาหารให้เพียงพอ ทา นน้ำเข้าไปเย อะๆ ประมาณ 2 ถึง 2.5 ลิตรต่ อวัน

สำหรับผู้ป่ว ยที่ไ ม่สา มารถทา นอ ะไรได้เ ลย แ นะ ให้ ทา น พวก น้ำเกลื อแร่ ที่ใช้ในการรักษ าอา การของ ท้องเ สียแท น

ทา นยาให้ตร งเวลา เชคค่าน้ำตาล และ ความดันอยู่บ่อยๆครั้ง เตรียมยาแก้ปวด มีไข้ อย่างจำพวก พ าร า ไ ทลิ นอย ไว้ทาน แนะห้ามทานยาจำพวก NSAID

ถ้าอากา รของผู็ป่ วยมีอา การ เห นื่ อย มา ก ให้หากร ะ โถ น เพื่อทำธุร ะอยู่ข้ างเ ตี ยงแท น เนื่องจาก การอ กแรงเ ดิ นไปเข้าห้องน้ำ มีสิท ธิ์ ที่จะทำให้ห มด สติ แลัวหัวใ จหยุ ดเ ต้นไ ด้

ท้าย สุด ผู้ป่ว ยต้องคอย รายงาน ญาติใก ล้ชิด เผ ยถึงอาก ารอยู่บ่อ ยครั้ง

***คลิกเพื่อชมคลิป***

Leave a Reply