เผยภาพ เท่ง เถิดเทิง แวะดูตลาดตัวเอง หลังปิดไปนาน

ล่าสุดถึงกับตกใจ เท่ง เถิดเทิง เข้าดูตลาดตัวเองหลังปิดไปนาน

จากพิ ษภัยการแพร่ระบาดอย่างหนักของโควิ-ด19 ที่แพ ร่ระบ าดกันทั่วบ้านทั่วเมือง

ส่งผลให้ นักธุรกิจหลายแ ห่งต้ องปิด ตัวลง เช่นเดียวกับพ่ อ ค้าแม่ค้าร ายย่ อย

ล่าสุด นักแสด งตล กชื่ อดั งอย่าง เท่ง เถิดเทิง ได้เข้าแวะดูตล าดข องตัวเ อง หลังจากที่ตล าดปิดตัวมาเป็นเดือนๆ

เมื่อเจ้าตัวมาถึง ภาพบร รยากาศของคว ามเงียบเ หงา ร้างแบ บไร้ผู้คน หลังจากที่ไม่ได้มานานกว่า 4-5 เ ดือ น

งานนี้ถึงกับร้อง โ อ้โ ห กันเลยทีเดียว ย อมรับว่า จำ ใ จ ที่ ต้อ งเงี ยบ เนื่องจากเปิ ดทำกา รไม่ไ ด้

หลังจากนั้น ตนก็ได้เผยว่า ถ้าโค วิ-ด19 ได้ผ่านพ้นไป ตนจะทำการ รีโร วเว ตใ ห ม่อี กค รั้ง

โดยเข้าใจถึงหัวอกพ่อค้าแม่ค้า โดยให้ขายฟรีไปเลย 1 ถึง 2 เดือนเเรก

สงสาร แม่ค้าพ่อค้าลำบ ากกันทุกคน แต่ช่วงนี้ ก็ได้เพี ย ง ประคั บป ระค องกันไปก่อน

ภาพของเท่ง เถิดเทิง

ภาพของเท่ง เถิดเทิง

***คลิกเพื่อชมคลิ ป***

Leave a Reply