หนุ่ม กรรชัย เผยชื่อตอนโหนกระแส ทำเอาสะเทือนทั้งทวิต

ช่วงนี้คนวงในการ บั น เ ทิ ง ต่างออกมาป ระ ก า ศ เรื่องกั ก ตัวและติ ดเ ชื้ อกันเยอะ เพราะด้วยมีผู้ร่วมงานจำนวนมาก จึงเ กิ ดความเ สี่. ย. งสูง

เช่นเดียวกัน ล่าสุด ทางด้าน หนุ่ม กรรชัย กำเนิดพลอย พิธีกรชื่อดังที่มากความส า ม า รถ นั้นต้องกั กตัว

เนื่องจากได้ใกล้กับผู้ ติ ด.เ. ชื้ อ แต่แล้วคนนั้นได้ต ร ว จ ซ้ำ อีกรอบ ผลคือไม่ติ ด เ. ชื้ .อแล้ว จึงทำให้หนุ่ม ก ลั บมาจัดรา ย ก า รได้

ก่อนหน้านี้ ระหว่างที่ กรรชัย อยู่ช่ ว ง กั กตัวนั้น ได้ให้ หมวย อริสรา มาทำหน้าแทนตนเองในรายการโ ห น ก ร ะ แ ส

ซึ่งแขกรับเชิญเป็นเจ้า ของ ร้านอา ห า รที่ได้รับความเ ดื อ ดร้อนจากส ถ า น ก า ร ณ์ต อ นนี้ เพราะอยากจะช่วยเ ห ลื อ

ทั้งนี้ กรรชัย เขียนข้อความผ่านทวิตเตอร์ส่วนตัว ทำนองว่า โห นก ระ แ สตอน ล่ า สุ ดจะใช้ชื่อ อะ ไ รดี แต่แล้วก็มีป ร ะโ ย ค นึงลอยมา

อย่างไรก็ตาม ก็ถึงว่าเป็นอีกช่องทางนึงที่จะช่วยกัน ทำเอาบรรดาแฟนๆ ต่างเข้าขอความช่วยเห ลื อกันมากมาย

คอมเม้นต์ทวิตหนุ่ม

กรรชัย กำเนิดพลอย

รูปของ หนุ่ม กรรชัย

Leave a Reply