ศปก.ศบค.ชงยาแรง ให้ปิดทุกกิจการในกรุงเทพ-ปริมณฑล

ด่วน!! ศปก.ศบค.ชงแรง ให้ปิดทุกกิจการในกรุงเทพและปริมณฑล

จากการ รายง านถึงการประชุม ของ ศป ก.ศบ ค. ที่ได้มีการยื่นข้อเสน อถึงประเด็นปิดทุกกิจ การ และกิจก รรมต่าง

ในเข ตของ กรุง ทพม หานคร และ ปริมณฑ ลหลัง จ ากที่ยอ ดผู้ติ ดเชื้ อ มีจำนว นเพิ่ มมากขึ้น และไม่มีวีแ ววในก ารลด

ทำให้ประเท ศไท ยเรานั้น มีแน้ วโน้มถึงการแพ ร่ระบา ดขั้นวิก ฤต จนน่าเป็นห่ วงอย่ างห นัก

โดยข้อเสนอดังกล่ าว จาก ศ ปก. ศ บค. ได้มีกา รเสน อแนะ ถึงมาตร การข องการลดเค ลื่อนที่ให้มาที่สุด

ยกเว้น อาห าร วัคซี น ยา สื่อสา รต่าง ด้านการข นส่งต่างๆ รวมถึงส าธ ารณูปโ ภค

ทั้งนี้ทั้งนั้น ยังได้เสน อมาตร าการดังกล่ าว แนะให้ รัฐบ าลคว รมีการจัดการ อย่ างชั ดเจน

ในส่วนของ การตร วจห าเชื้อ และรักษา พร้ อมทั้งสนั บสนุนป ระชาช นยังให้ดำ รงชีพได้

ท้ายสุด คือกา รคว บคุมอ ย่างเคร่ งครั ด ในส่วนของการข้ามจัหงวั ดไปยังสถ านที่อื่นๆ เพื่ อล ดค วามระบ าดของเชื่ อไวรั ส

ภาพบรรยากาศความเงียบเหงาในกรุง

ภาพบรรยากาศความเงียบเหงา

Leave a Reply