สรุปดราม่า แบนfoodpanda ส่งผลกระทบไรเดอร์อวดครวญ

สรุปดราม่า แฮชเเท็ค #แบนfoodpanda ผู้คนยกเลิกแอฟ ส่งผลกระทบไปยังไรเดอร์

จากกรณีที่เป็นกระแส ดราม่า ที่เรียกได้ว่าท็อคอ็อ ฟเดอะทาว น์กันเลยทีเดียว เกี่ย วกับ #แบนฟู้ ดแพนด้า

สืบเนื่องจากเมื่อวานนี้ 18 กรกฏา คม 256 4 ได้มีประชาช นเป็น จำนวนมากได้ออกมาเรีย กร้องต่อหน้าอนุส าวรีย์

โดยมี 3 ข้อ ที่ได้เรียกร้องมีดังต่อไปนี้ …………………..

ข้อหนึ่ง คือให้นายรัฐม นตรีลาออกจ ากตำแหน่ง

ข้อสอง จัดระเบีย บงบประม าณของสถ านบันและกอ งทั พเพื่อมาสู่กับกา รแพ ร่ระบ าดของโควิ ด

และข้อสุดท้ าย คือการเปลี่ ยนแปล งก ารใช้วัคซีนจา ก ซิโนแ วค มาเป็นโมเ ดอร์น่า

แต่อีกหนึ่งดราม่าที่เป็นกระแ สในเหตุการณ์ของการชุมนุมนั้น คือมีผู้เผยคลิ ป จากกรณีหนุ่ มคนหนึ่ง

ได้ไปทำบางอย่าง ตรงส่วนกำลังมีการเผาป้าย แล้วหลังจากนั้น ชายดังกล่าวก็ ขับรถกลั บไป โดยมีสัญลักษณ์โดดเด่นของ กล่องฟู้ดแพ นด้าวางอยู่

จากนั้น ทางบริษั ท ของ ฟู้ดแพ นด้า ได้ออกมาโพสต์ผ่านทาง เพจอย่าง Foodpanda_th ได้ระบุว่า……..

กลายเป็นวิพ ากวิจา รณ์ของ ชา วเน็ตจำนวนมาก โดยเฉพาะ ทางบริษัท หรือแอดมินทางเพจ ได้ระบุว่า ‘ก่อกา รร้า ย’

โดยเกิดการวิพ ากษ์วิจ ารณ์ กันถึง มุมมองของตัวบริษั ทเองว่า เป็นแนวร่วมสนับสนุน เผ ด็จ การ

หลังจาก นั้นมีการ ขึ้น ติดเทรนทวิ ตเตอร์ ด้วยการแฮ็ ชแท็ ค แบนFoodpanda และชักช วนให้ลบแอ ฟ เป็นจำนว นมากมาย

งานนี้ทางเพ จ ของ Foodpanda ก็ได้ออกมาโพ สต์อีกครั้ง ขอโทษ กับทีมงานที่ได้โพ สต์ไปแบบไม่ไ ด้ไตร่ต รอง….

นื่องจากมีผู้คน มากมา ยลบบั ญชีออก อีกทั้งยังมีเจ้าของร้านหลายเจ้า ประกาศเลิกร่วมงานกับทา งบริษั ทฟู้ดแพ นด้า

โพสต์จากฟู้ดแพนด้า

Leave a Reply