ณวัฒน์ ประกาศลั่นลาออกจาก ครัวคุณต๋อย เพราะเหตุนี้

ก่อนหน้านี้ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิธีกรชื่อดัง ที่ออกมาเผยว่าตนนั้นติด .โ ค .วิ .ด แล้วมีการอั พ เ ด ทอา การผ่านทางเฟซบุคส่วนตัว

หลังจากที่ต่ อ สู้จนผ่านพ้ น วิ ก ฤ ติมาได้ จึงออกมาบอกถึงโครงการ ณวัฒน์เพื่อคนไทย ที่ตนทำขึ้น

เพื่อช่วยเ ห ลื อผู้ป่ว ยติ ด เ ชื้ อ ทั้งนี้ยังพูดโ ย งถึงเจ้าของซีพีถึงการยื่นมือช่วยส นั บ ส นุ นเ งิ นบ ริ จ า ค

เมื่อวันที่ 19 กรฎาคมที่ผ่านมา ทางณวัฒน์ได้ออกเผยแพร่ภาพสดผ่านช่องทางส่วนตัวทั้งที่ยังใส่เครื่องอ อ ก ซิเ จ น โดยร่ายยาวว่า

ตนขอลา ออกจากพิธีกร รายการคุณต๋อย วินาทีนี้เป็นต้นไป เพราะได้มีคนติดต่อมาหา ไม่ให้พูดพ า ดพิงไปถึงเจ้า สั ว

เนื่องจากก ลั วจะไม่ได้ส ป อ น เ ซ อ ร์ ซึ่งทำให้ ณวัฒน์ถึงกับลั่นแรง ใครจะเอาเ ศ ษ เ งิ น มันก็เชิญ ไม่ต้องมาแ ส ด งอำ น า จเหนือผม

และสำหรับโครงการผม ต อ น นี้แจกอาหารอยู่ เ งิ นที่ใช้ยังเป็นของตัวเอง ส่วนที่รับบ ริจ า คมานั้น เก็บไว้อยู่ ยังไม่ได้นำออกมาใช้

ในเรื่องวั ค ซี นก็เป็นปั ญ ห าอยู่ แต่ก็ช่างมัน เพราะไม่มีใครสามารถตอบจริงๆได้ ไม่ต้องถามมัน เ สี ยเวลา

เราทำได้แค่ดูแลตัวเอง อยู่แต่บ้าน อย่าออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นจริงๆ

พร้อมกับทิ้งท้ายว่า ถ้า รายการครัวคุณต๋อย ยังมีอยู่ก็นับว่าเรื่องปกติ แต่ตนออกจากรายการนี้แล้ว

ในส่วนของรายการอื่น จะไ ล่เค ลี ย ร์ เพราะจะไม่ส นั บส นุ นเ ด็ ดขาด และไม่ก ลั วด้วย ไม่ต้องเอาเ ศ ษเ งิ นมาบั ง คั บกัน

รายการครัวคุณต๋อย

รูป ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

ชมวีดีโอ..กดที่นี่

Leave a Reply