หมอธีระวัฒน์ เตือนอย่าคิดไปเอง คนที่ใช้ฟ้าทะลายโจร

เตือนอย่าคิดไปเอง!! หมอธีระวัฒน์ เผยอาการของคนที่ใช้ฟ้าทะลายโจร

ผู้อำนวยกา รศู นย์วิท ยาศา สตร์สุขภาพ ค ณะแพ ทย์ศาสตร์ ของจุฬาลงกรณ์ มหาวิทยา ลัย ศ.น พ ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา

ก่อนหน้านี้ได้ออกมา เปิดผลของก ารวิจั ยศึกษ าขั้นต้นของ การผสมสูต รวัตซีน ในการจัดการก ารกับสา ยพันธ์ เดลต้า

โดยมีผลพบว่า การฉีด ซิโนแวค 2 เข็ม + แอสตร้าเซ นิกา 1 เข็ม มีภู มิคุ้มกันสู งถึง 99% สำหรับช่วยป้องกัน สาย พันธ์เดลต้าที่ กำลัง ระบา ดในไท ย

ล่าสุด ศ.นพ. ธีระ วัฒน์ ได้อ อกมาเผยถึง บุคคลที่ใ ช้ฟ้าท ะลายโจร โพสต์ผ่านทางเฟสบุ๊คส่ วนตัว

โดยระบุว่า บุคคลใดที่ใช้ ฟ้าทลายโจน และเริ่มมีอาก ารนิดหน่อย

โดยข้ อ 1 . บุคล ลที่ยังไม่ได้ตร วจ แต่มั่นใจว่าตัวเองติ ดแน่ๆ จากคนใกล้ ชิดพ บเ ชื้อไวรัสโควิ-ด19 หรือ..

ข้ อที่ 2 . บุคคลนั้นต รวจแล้ว ผลออ กมาเป็นแ น่ ๆ

บุคคลหรือใค รที่ได้ ใช้ฟ้าทลา ยโจรไปแล้ วนั้นถึงวัน ที่ 5 และอาก ารยังปก ติอยู่

อย่าชะล่าใจ..ห้ามคิดว่า ตนนั้นหา ยและสาม ารถใช้ชี วิตได้เหมื อนเดิมปกติ

แต่ยังคงต้องเฝ้าดูอ า การต่อไป อีก 14 วัน สืบเ นื่องจาก เชื้ ออาจจะยังเห ลื ออยู่

หลังจากเฝ้าดูอ าการครบแ ล้ว ก็ยังต่อระวังสว มมาสก์สอ งชั้น อยู่ห่างระหว่ างคนร อบข้าง ต่ออีก 14 วัน

โพสต์จากหมอธีระวัฒน์

Leave a Reply