สรยุทธ ตอบกลับ หลังเจอดราม่า ซ้ำเติมให้หดหู่ขึ้นทุกนาที

สรยุทธ ตอบกลับ หลังเจอดราม่าคอมเมนต์ เสนอข่าวมีแต่การซ้ำเติมจิตใจหดหู่ทุกนาที

เป็นอีกหนึ่งพิธีกรมากกว่าความสาม ารถ ที่มีแฟ นๆติดตามชมอยู่ตล อดเวลา

สำหรับ สรยุทธ สุทัศนะจินดา ที่ได้ทำหน้าที่พิธีก รอ่านข่า วอย่าง… เรื่องเล่าเช้านี้….

โดยทางเพจของ สรยุท ธ ได้มีการโพ ส ต์รายงานถึงยอดผู้ป่ วยที่ติดเชื้ อโควิ-ด19 ในแต่ละวัน

จนมีชา วเน็ ตรายหนึ่ง ได้ออกมาแส ดงคว ามคิดเห็นแส ดงถึงด้านของคว ามไม่พ อใจออ กมาว่า……

…”เค ยคิด ที่จะ เส นอข่า วให้กำ ลังใจปร ะชาช นหรื อจะมีแ ต่ซ้ำเ ติ มให้มั นหด หู่เพิ่ มขึ้นทุกน าทีทุ กชั่วโ มง”…

ล่าสุดพิธีกร ข่าว อย่าง นายส รยุท ธ ก็ได้ออ กมา ตอบกับภา ยใต้คอ มเม้ นต์รา ยนั้ นว่า……

ทั้งนี้ ตั๊ก ศิริพ ร ก็ได้อกมาโพส ต์ภาพดังกล่าว โพสต์ผ่ านทา งอินต ราแกรมส่วน ตัว

ภาพของ ตั๊ก ศิริพร

พร้อมทั้ งให้กำลังใ จกับ สรยุทธ ในการทำข่า วต่อไป ท่ามกลางแฟ นๆ จำนวน ม ากเข้าม าร่วมให้กำลั งใจ

โพสต์จาก ตั๊ก ศิริพร

Leave a Reply