สเปน รับสมัครคนย้ายมาถาวร พร้อมหางานให้

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ในเมือง แ ห่ งหนึ่งของประเทศสเปน ได้พบกับปั ญ ห า เกี่ยวกับคนในเมืองลดน้อยลง

นั่นคือ เมืองกรีเอกอส ซึ่งเป็นเมืองเล็กๆของประเทศที่อยู่ฝั่งตะวั น ออกเ ฉี ย ง เ ห นื อ

หลังจากคนพื้นที่ต่างพากัน ย้ า ย เข้าไปอยู่เมืองใหญ่เป็นจำนวนมาก จึงเกิดเหตุป ร ะ ช า ก ร เมืองเ ห ลื อแค่ 132 คน

ต่อมาเมืองนี้ได้ประกาศให้เช่าบ้าน โดยมีการเช่าบ้าน 3 หลังให้3ครอบครัวและยังมีงานให้พร้อมถึง 2 งาน อยู่ในเมือง

ขณะเดียวกัน ทางห น่ ว ย ง า น ได้มอบงานเพิ่มอีก 3 งาน ไม่ว่าจะเป็นการทำ ร้ า น อ า ห าร ในท้องที่รวมไปถึงการทำงานที่อาจจะต้องห่างจากบ้านไปไม่ไ ก ลมากนัก


คนที่จะย้ายมาอยู่ต้องทำตามข้อเสนอที่วางไว้ คือ จะต้องเป็นครอบครัวที่มีเด็กและย้ายมาอยู่อย่างถาวร เพื่อเด็กจะได้เรียนหนังสือที่โรงเรียนประจำถิ่น


ในส่วนค่าใช้จ่าย จะมีค่าเช่าบ้าน เดือนละ$256 หรือ 8700 บาทไทย ทั้งนี้จะมีค่าลดหย่อนให้กับเด็ก ตกคนละ $58.96 หรือ 2000บาทไทย


แต่ก่อนที่จะย้ายมานั้น ต้องบอกถึงเ ห ตุ ผ ล ว่าทำไมอยากจะย้ายมาอยู่ และทำไมต้องได้รับเ ลื อ กมาอยู่เมืองนี้


เมื่อเรื่องนี้ได้เผยออกไป ทำให้มีผู้คนสนใจและส มั ค ร มามากถึง 3000กว่าครอบครัว มันเป็นโครงการที่สร้างขึ้นเพื่อ ฟื้ น ฟู เมืองให้ ก ลั บ มามีชีวิตชีวาขึ้นอีกครั้ง

ทิ้งท้ายต่อว่า ถ้าโครงการนี้สำเร็จไปด้วยดี ก็อาจจะทำ แ บ บ นี้ในเมืองที่เจอ ปั ญ ห า เ ช่นนี้

บ้านในเมือง

เมืองกรีเอกอส

เมืองในสเปน

Leave a Reply