ลุงช่วยตัวเอง หวิดดับ หลังถึงจุดสุดยอด เส้นเลือดสมองแตก

ข่าวต่างประเทศ ได้รายงานเกี่ยวกับเรื่องราวของชายโสดวัยกลางคน ที่เ กื อ บเอาชี วิ ตไม่ร อ ดจากความ ต าย ด้วยการสำเร็จความ ใ ค ร่ ด้วยตนเอง จนเส้นเ ลื อ ด สมองเกิดผิดปกติ

ซึ่งเ ห ตุ ก า รณ์ดังกล่าว เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น โดยรายงานจากเ ว็ บไ ซ ด์ของ เดลีเมล์ ระบุว่า ชายคนนี้มีอายุ 51 สถานะโสด มักชอบทำกิจกรรมช่ ว ย ตั ว เ อ งบ่อยครั้ง

จนช่วงปีที่ผ่านมา มีอยู่วันหนึ่งกำลัง ช่ ว ยตั วเอ งอยู่นั้น จนสำเร็จถึงจุด สุ ด ย อ ด ก็เกิดอา ก า รปวดหัวอย่าง รุ น แ ร งและอา เ จี ยร่วมด้วย จนทน ไ ม่ ไ ห ว จึงเดินทางไปโ ร ง พ ย า บ า ล

เมื่อห ม อต ร ว จแล้วพบว่า ชายคนนี้มีความ ดั น ใน เ ลื อ ดต่ำ-ภา ว ะ สั บ ส น ซึ่งเป็นอ า ก า รของโ ร ค ห ล อ ดเ ลื อ ดส ม อ ง และยังมีเ ลื อ ดออกใน เ ยื่ อ หุ้ ม ส มอง

จากการที่ประเ มิ นอ า ก า ร ดัง ก ล่ า วแล้ว ถึงว่าเป็นระ ดั บร้ า ย แ ร งและอาจเกิด อั น ต ร า ยจากเส้น เ ลื อ ด ในส ม อ งแตกได้

แต่อย่างไรก็ตาม สำหรับชายคนนี้ถือว่าโชคดีมาก พัก ฟื้ น แค่เพียง2อาทิตย์ก็สา มา รถ ก ลั บบ้านได้

ต่อมาได้มีการศึกษาจากอังกฤษ ว่า การแตกของห ล อดเ ลื อ ดที่โป่งอยู่นั้น จะทำให้ผู้ ป่ ว ย หั ว ใจห ยุ ดเ ต้ นและความ ดั น เ ลื อ ดสูงขึ้นอย่างก ระ ทั น หัน

มันจะเกิดขึ้นระหว่างมีเ พ ศ สั ม พันธ์รวมไปถึงการ ช่ ว ย ตัวเอง ทั้งนี้เคยเกิดเรื่อง แ บ บ นี้กับหนุ่มไต้หวันที่เ สี ย ชี วิตจากการกับทำกิจกรรมร่ ว ม เ พ ศกับแฟน ส า ว

ผู้ชาย

อวดกางเกง

Leave a Reply