เผยค่ารักษา ณวัฒน์ อิสรไกร

แพงหูฉี่!!เปิดค่ารักษา ณวัฒน์ ซื้อบ้านได้ทั้งหลัง

เป็นหนึ่งบุคคลที่หลายคนให้ความสนใจกันอย่างมากอย่าง ณวัฒน์ อิสรไกรศีล

หนึงในพิธีกร และหนึ่งในผู้อำนวยการเวทีประกวดอย่าง Miss Grand ที่หลายๆคนช่วยกันลุ้นช่วยกันเขียร์

แต่ประเด็นล่าสุด ที่มีการไลฟ์สด พร้อมทั้งฉะหมอรายหนึ่ง ที่ได้โทรเข้ามาแล้วขอให้ออกจาก รพ.

กลายเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมาก จากชาวโซเซียล หลังจากที่มี คลิ ปเสี ยงหลุ ดออกมา

โดยทาง โรงพยาบาลแพทย์ นพ. ธเรศ กรัษ นัยรวิ วงค์ อธิบดีก รมสนับส นุนบริการสุ ขภาพ กระทร วงสาธาร ณสุข

ได้เผยถึงเหตุผล ว่า ผู้ป่ว ย ณวัฒน์ ได้มีมีการรักษ า ครองเตียงผู้ป่ว ยมาแล้ว เป็นระยะเวลา 22 วัน

โดยแพท ย์ได้เห็นว่า ผู้ป่ว ย มีอา การที่ดีขึน เลยแจ้ งให้ ทร าบล่ว งหน้า ว่าให้กลั บไปรั กษา ตัวที่ บ้า นได้

อาจจ ะเป็นเห ตุเพ ราะ แพทย์ แล ะผู้ป่ว ยมีการสื่ อสารกันผิดพลาด ทำให้เกิดค วามเข้ าใจผิดว่า ทางร พ. ได้มีกา รเชิญออก ขณ ะรักษ าตัวอยู่

หลังจากนั้น ณวัฒน์ ก็ได้ออกมาไลฟ์สด อีกครั้ง พร้อมลั่นว่า ตนนั้นไม่ได้ออกจากโรงพยาบาล แบบคนปกติทั่วไป

แต่ตนนั้นได้หนีออกจจาก รพ. มาเอง เมื่อ เช้าวันที่ 23 ก.ค เวลา 04:47 นาที พร้อมอัดคลิ ปวีดีโอ แล้วบอกว่า โรงพยาบาลมีอะไ รแปล กๆ

โดยค่ารักษ าพยาบาล ได้จัดการกับฝ่ายบัญชีเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ 22 วันนี้

ด้าน มดดำคชาภา ได้ออกมาเผยว่า ตัวณวัฒน์เอง ต้องทำ CT Scan เกือบทุกวัน มีค่ารักษ าตัวเองถึง 5 ล้านบาทกันเลยทีเดียว

ภาพของ ณวัฒณ์ อิสรไกรศลี

Leave a Reply