อองตวน บินโต ได้วัคซีนจอห์นสันแอนด์จอห์นสัน

ได้ฉีดวัคซีน จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน อองตวร บินโต

จากกรณีสถานการณ์การแพร่ระบาด ของเชื้อไวรัสโควิ-ด19 ที่เรียกได้ว่า ขั้นวิกฤต

อีกทั้งยังมีเชื้อสาย พันธ์ที่พั ฒนาแล้ว อย่าง เดล ต้า ที่ทำให้ประช าชนคนไทยเ ราติดเชื้อได้อ ย่างรวดเร็ว

ส่งผลแต่ละวัน ของยอ ดผู้ติดเ ชื้อดูท่ าทีไม่การลดลง และยอดผู้เสี ยชีวิตที่มีจำนวนเพิ่ มขึ้นอย่างห ดหู่

ประชาช นชาวไทย ได้ต่างออกมาเรีย กร้องไปถึงภาครัฐ ให้ได้มีการจัดสร รวัคซี นที่คุณภาพ มากขึ้น แล้วให้ทุกค นได้ฉีดค รบถ้วนทุกคน

เพื่อที่จะได้มาช่วยเหลื อ มีภูมิป้องกัน แล้วล ดอัต ราการเสี่ ยงจากการเ สียชีวิตให้มา กขึ้น

ล่าสุดหนุ่มหล่ ออย่าง อองตวน ปินโต หนึ่งในอดี ตนักมว ยชื่อดัง ที่ได้ออกมาโพส ต์ผ่านเฟ สบุ้คส่วนตัว

ว่าตนนั้นได้รับการฉีดวัคฉีน Jassen by Johnson and johnson จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน เป็นที่เรีย บร้อย

โดยเผยถึงสาเหตุว่า เนื่องจาก หนุ่มอองต วน นั้นมีสัญญชา ติ เป็นพลเมือ งของประเ ทศฝรั่งเศส

ตนจึงได้รับโควต้าจากทางสถานทูตฝรั่ งเศส ที่ส่งมาทางจดห มายเมื่อสัป ดาห์ที่ผ่านมา

พร้อมทั้งกับเป็นกำลังใจกับทุกๆคนที่ ยังรอฉีดวัคซีนอยู่ ท่ามกลางแฟ นเข้ามาแสดงความคิดเห็น กับการได้รับวัคซี นที่มีคุ ณภ าพมาก

ภาพของอองตวน ปินโต

ภาพของ อดีตนักมวยชื่อดัง

ภาพของ อองตวน ปินโต

Leave a Reply