ไบรท์ ปาดน้ำตา เล่าเรื่องสุดเศร้า

กลั้นน้ำตาไม่ไหว!!ไบรท์ อ่านข่าวเสียงสั่น ถึงเรื่องราวของเด็กหญิง 2 คน

จากในร ายก ารเรื่องเล่ าเช้านี้ ที่จะต้อ งมีการอ่านข่าว โดยมี สรยุทธ สุทัศนะจินดา และ ไบรท์ พิช ญทัฬห์ ที่ทำหน้ าที่พิธีก รข่าว

วันนี้ 27 กรกฏาคม 2564 สาว ไบรท์ ได้อ่านข่า วสุดสล ดใจอีกครั้งถึงกร ณี ที่ 2 เด็ กหญิ งน้องพี่น้อ งนอนเฝ้า ร่างคุณ แม่ที่ติ ดเชื้ อโควิ-ด19 ดั บ

เด็ กทั้งสอ งคน ร่ำไ ห้ ไหว้ร่างของคุ ณแม่ ขณะยกร่ างของคุ ณแม่ไป โดยทีไปกับคุณแ ม่ไม่ได้

เนื่องจากเด็ กทั้งคู่เป็นกลุ่ มเสี่ ยง พร้อ มกับตร วจเบื้ องต้น เด็ กทั้งคู่ มีพ บเชื้ อโควิ-ด19 เช่ นเดียวกัน

โดยเด็กส าวได้บอ กว่า ก่อนที่คุ ณแม่จะเสี ย คุณแ ม่ได้สั่งไว้ว่า อยู่กันแค่สอ งคนต้อ งรั กกัน ถ้าวั นข้า งหน้ าไม่มีแ ม่ ให้ไปอ ยู่บ้าน เด็ กกำพ ร้า ก่อ นที่จะจา กไป

ขณะที่สา ว ไบรท์ ได้อ่ านไป เ สียงสั่ นไป โดยน้องส องคน น้องออ มสิน และน้ องก ระปุก

ได้ขอบคุณสำหรั บทุกค นที่ได้เข้ามาช่ว ยเห ลื อ แล้วจะสู้ต่อไป พร้อมทิ้งท้ายด้วยว่า คิ ดถึ งแ ม่ คิ ดถึงภ าพเ ก่าๆ

ห ลังจากนี้ หนูไม่รู้จะมีใค รดูแ ลหนูไหม? ถ้าห ายดี แต่ก็จะดูแลน้องสา วให้ดีที่สุด พร้อมอยากให้น้อง ได้เรี ยน แล ะมีอน าคต

โดยล่าสุด น้อ งทั้งสอ งคน ได้ส่งไป โรงพ ยาบาล เข้าการรั กษา เป็นที่เรี ยบร้อ ย

หลังจากที่อ่านเสร็ จ สาวไบ รท์ ก็กับค ว้ากระดา ษขึ้ นเช็ ดน้ำต าอย่า งเศ ร้าใจ

ภาพจากรายการเรื่องเล่าเช้านี้

ภาพของ ไบรท์ พิชญทัฬห์

***คลิกเพื่อชมคลิ ป***

Leave a Reply