แจงขั้นตอน ช่วยเหลือ คนละ 2,000

เผยขั้นตอน เเจกเงิน คนละ 2000 บาท สำหรับผู้ปกครองนักเรียน

หลังจากการประชุมคณะรัฐมนตรี เมื่อวาน 27 กรกฏาคม 2564 โดย นางสาว ตรีนุช เทียนทอง ตำแหน่ ง รมว.ศึกษาธิการ

ได้ออกมาเผยถึงควา มเห็นชอบ ของโครงการที่จะช่ว ยเหลื อลดผ่อน ภาระค่าใช้จ่ายในส่วนของด้านการศึกษา

ในช่วงวิกฤ ตของการแ พร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิ-ด19 ของ ศึกษาธิการ โดยมีอยู่ 3 มาตรการตามนี้ โดยมีงบวงเงิ นของการช่วยเห ลือ 22,000 ล้านบาท

โดย มาต รการที่ 1 ระบุว่า…..

ต่อมา นางสาว ตรีนุช ได้พู ดถึง มาตรการที่ 2 โดยการขอคว ามร่วมมือจากกลุ่มที่ไ ม่ได้รับการอุดห นุนจากภ าครัฐอย่างเอ กชนและน านาชาติ

และ มาตรการสุดท้าย 3….

โดยกลุ่มนักเรียนแล ะนักศึกษา ที่อยู่ในสังกัดของพื้นฐ านศึ กษาธิการ ที่จะได้รับการเยีย วยารับเ งิน 2000 บาท โดยผู้ที่จะได้รั บโดยร วม 11 ล้านคน

และอีก 9.8 ล้านค น จากสังกัน ศึกธิการ ของภา ครัฐและเอ กชนที่รับเงิ นอุดหนุ นจากรัฐ

ภาพประกอบ

Leave a Reply