ฮือฮา เรื่องราวสุดแปลก จับพญานาคด้วยมือเปล่า

เผยเรื่องราวสุดแปลก ชายจับพญานาคเ้วยมือเปล่า ระหว่างสักการะพระธาตุ

เป็นกะแสฮือฮาอีกครั้ง เมื่อมีหนุ่มได้มาสั กการะ กราบไหว้บูชาพ ระธา ตุห ล้าห นอง

ที่ตังอยู่ในจังหวั ด หนองคา ย โดยตั้งอยู่ในเ เม่น่ำโขง อายุกว่า 4 5 5 ปี โดยผู้ค นให้ค วามศ รัทธาเป็นอย่างมาก

โดยพระธา ตุหล้ าหนองนี้ ได้ตั้งอยู่ก ลางน้ำ โดยจากต ามตำนวน พระธาตุหล้าหนองนี้ ได้สร้างโดยพระอรหันต์ 5 องค์

พร้อมทั้งมีความเชื่อว่า มีองค์พ่อปู่พญานาค ที่ยังคอยดูแลปกปักรั กษ าองค์พ ระธาตุนี้ไว้

ล่าสุด หนุ่มรา ยหนึ่ง ได้มาเที่ ยวกับกลุ่มเพื่ อนๆ จากช ลบุรี เพื่ อที่จะเข้ามาสักก าระกร าบไหว้

ในขณะที่กราบไหว้อยู่ ตนก็ได้เห็นบางสิ่งบางอย่าง ลอ ยอยู่บนน้ำ โดยเจ้าตัวคิ ดว่าอาจจะเป็นสันพ ระธาตุ

หนุ่มราย ดังกล่ าว(ชื่อภาดา)ได้เอามือแตะ เผยว่ามีความสัมผั สลื่นๆ เนื้ ออุ่ นๆ มี เก ร็ ด แล้วก็ค่ อยๆหา ยไปต่อห น้าต่ อห น้า

พร้อมเล่าเรื่องถึงเรื่องแป ลก เกี่ยวกับ ปาน ของตัวเ องที่อยู่ บ นมือ ที่มีลักษ ณ ะค ล้าย 3 เศ รียร ตนเล ยมีควา มเชื่ อว่ามีจิตสื อพ ญาน าคได้

ภาพปานของหนุ่มบนมือ

ภาพจาก อมรินทร์

***คลิกเพื่อชมคลิ.ป***

Leave a Reply