นารา เครปกะเทย ลั่น ถ้าไม่ทำเดี๋ยวทำเอง

ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเ น็ ต ไ อด อ ลที่โ ด่ ง ดั งอยู่ตอน นี้นั้นคือ นารา เครปกะเทย ที่ออกมาทำคลิ.ปถามตอบ เ ห ม าสินค้า

เพื่อช่วยเหลื อแม่ค้าและนำของที่เ ห ม ามา ไปแ จ กต่อให้กับคนที่เดือ ดร้อน และพูดอย่างชั ด เ จ น

จะใช้พื้นที่ของตนเอง เป็นสื่ออีกทางที่จะช่วยเห ลื อป ร ะ ช า ช น เพราะตนเหมาะกับเ ห่ าข้างถ น น เพื่อประ ช า ชน

ล่าสุดทางด้าน นารา ได้เดินห น้าขอทำความดีต่อไม่รอแล้ว โดยโพสต์ภาพที่ตนเองนั้นอยู่ท่ามกลางเตียงคนไข้

พร้อมฟาดรั. ฐ. บ า .ลว่า ถ้าไม่ทำ เดี๋ยวทำเอง เพราะไม่อยากเห็นคนที่น อ นรอต า ยข้าง ถ น นอีกแล้ว

ทั้งนี้ นาราก็ยังบอกต่อว่า ทน ไ ม่ ไห วจริงๆ ที่เห็นคนมานอนรอรัก ษานอก รพ แถมยังมีคนต า ยข้างถนนอีก

ซึ่งภาพดังกล่าวเป็นเส มื อ นรพ.สนามเล็กๆ ที่มีทั้งเตียงผู้ป่ ว ย พัดลม และอุป ก ร ณ์ค ร บ

เนื่องจากนาราอยากจะช่วยแ บ่ งเบาภ า ระให้กับห ม อและพ ย า บ.า .ล และทิ้งท้ายว่า ทุกคนต้องมีเตียงที่เพียงพอ

งานนี้ ทำเอาบรรดาแฟนๆ ต่างพากันเข้าไปคอมเม้นต์กันมากมาย

แฟนๆ แสดงความคิดเห็น

คอมเม้น

รูปของ นารา

Leave a Reply