สุดเศร้า ปิ่น เก็จมณี โพสต์ลาครั้งสุดท้าย ไว้เจอกันบนสวรรค์นะลูก

เมื่อ นึ ก ถึ งครอบครัวห น้ าต าดีที่มีลูกชายสุ ดห ล่ อถึง3 คน เรียกว่า ห น้ าตาดีกันย กบ้ า น เลย จะเป็นใครไม่ได้เลย

นอกจาก เจ เจตริน กับ ปิ่น เก็จมณี พร้อมด้วย ลูกชายทั้งสาม อย่าง เ จ้ า น า ย เจ้ า ขุ น เจ้ า ส มุ ท ร ที่ใครๆก็อยากเป็นแ ฟ น ทิ พ ย์กับลู ก บ้ า น นี้

ก่อนหน้านี้ ปิ่น ได้ถูกห ล า ยคนมองว่า เป็นคนที่ห ว ง ลูกชาย จนต้องออกมาบอกว่า ไม่เ ค ยไปห้ า ม เลยนะ ลูกจะ ค บ ใ ค ร เพราะ ลูกรัก ใ ค รแม่ก็รักด้วย

อยู่ๆก็มีเรื่องทำเอาบ ร ร ดาแฟนคลั บและเพื่อนในวง ก า รบั น เ ทิ ง ต่างพากัน ช็ อก และถือว่าเป็นเห ตุ ก า ร ณ์ที่ต้ อ งเ จ อสู ญ เ สี ยค รั้ งใหญ่ของค ร อ บครัว

เนื่องด้วย คุณแม่ปิ่น เก็จมณี คนสวย ได้โพสต์ผ่านอิ น ส ต ร าแ ก ร มส่วนตัว ซึ่งเป็นการบอก ล าค รั้ ง สุ ด ท้ า ยให้กับห ล า น โดยระบุว่า

พี่ๆ ฝ า กมาส่ งและจะอยู่ในความท ร ง จำต ล อ ด ไว้เราไปเ จ อ กั นบน ส ว ร ร ค์ นะลูก

งานนี้ทั้งเพื่อนและแฟนๆ ต่างเข้ามาแสดงความ เ สี ย ใ จกันมากมาย

รูปสมัยเด็ก

รูป เจ เจตริน

คอมเม้นจากเพื่อน

Leave a Reply