สรุปดราม่า มิ้นท์ I Roam Alone หลังเที่ยว อัฟกานิสถาน

เผยบทสรุปดราม่า มิ้นท์ ช่อง I Roam Alone

หนึ่งในยูทูปเป อร์ชื่อดัง ที่มียอดติดตา มกว่า 5 ล้านคน อย่าง มิ้นท์

จากช่อง I Roam Alone ที่ทำคอนเท้นท์เกี่ยวกับท่องเที่ย วทั้งในประเท ศไืทยและรอ บโลก

ก่อนหน้านี้เ ธอก็ได้ ทำคอนเท้ นต์เกี่ยวกับบินไปประเทศสห รัฐ อเมริกา พร้อมกับรีวิวการฉีดวัคซีน Pfizer

ต่อมา เมื่อวานที่ 26 กรกรฎาคม เธ อก็ได้ อัพเ ดตถึงที่จะเดิ นทา งไป อั ฟกานิสถ าน เพีย งลำพัง…

โดยเธอได้เผ ยถึง การตัดสิ นใจไปครั้งนี้ เนื่องจา ก ตาลีบัด จะสามารถทำก ารยึดประเทศได้ และเป็นประเท ศที่สำห รับคนที่เป็ นผู้ หญิงอยู่ยา กมาก

โดยมีช าวเน็ตแ ห่เ ข้าไปทักถึงความ อันตราย ขนาดที่ประเทศยังมีสงคร ามกันอย่างอัน ตราย

ต่อมา สาวมิ้นท์ก็ได้อัพเ ดต ถึง สถานการณ์ ที่เธอกำลังเผ ชิญอยู่ ขณะ ที่อยู่ใน อัฟ กานิ สถาน

ท่ามก ลาง แฟ น ที่ได้ออกมาวิพากษ์วิจารณ์ถึงการทำคอนเท้นต์ของสา วมิ้นต์ ว่าไม่ควรไปอ ย่างยิ่ง

ถ้าจากก รณี ถูกจับเป็นตัวป ระกัน จะกลายเป็นการ ทำให้ผูู้ค นอื่นเดื อดร้อน มีการเจร จาค่าไถ่ ต่างๆ นานาๆ

หลังจากนั้น เธอก็ได้โพสต์ผ่านทางช่อง เฟสบุ้ค ส่วนตัวอีกครั้ง…

หลังจากนั้นก็มีบุคคลหนึ่ง ได้เข้ามาคอมเม้นต์ว่า แล้วสวมมิ้นต์ตอบกลั บ..

กลายเป็ นความดราม่าอีกครั้ง หลังจากที่มีผู้ใช้รายหนึ่งเข้ามาแ สดงค วามผิดหวัง

แ หม้แต่ในโลก ทวิจเจอร์ ก็เช่นเดียวกัน ติดเทรน์ แฮชแท็คIROAMALONE

โพสต์จากทางทวิตเตอร์

ชา วทวิตเตอร์ได้ออกมาแสด งควา มคิดเห็น

Leave a Reply