จดหมายเปิดผนึก กลุ่มเพื่อนจุฬา ถึงลูกสาวลุงตู่ ขอให้พ่อลาออก

ก่อนหน้านี้ ครูลูกกอล์ฟ คณาธิป ที่เป็นทั้งพิ ธี ก รและครูส อ นภ าษ า ได้ออกมาป ระกา ศล า อ อ กจากว ง ก า ร เพื่อแ ส ด ง จุดยืนของตนเอง

ต่อมาเมื่อวานนี้ ครูลูกกอล์ฟได้เผยผ่านทางเ ฟ ซบุคของตนเอง ซึ่งเป็นเรื่องราวของจ ดห ม า ยที่เพื่อนๆในรุ่นช่วยกันเขียนขึ้นมา

ที่เนื้อหาเขียนถึงน า ย กรั .ฐม นต รี ซึ่งเป็นพ่อของเพื่อน และเป็นผู้ นำข อง ป ร ะเ ท ศ มีพูดเ รื่อ งบ ริ ห า ร การนำเข้าวั ค. ซี .น รวมไปถึงการค ว บคุมโ ร คโ.ค.วิ .ด

ที่พูด ถึ งป ร ะช า ช นที่ต้องเ จ อกับการเจ็ บป่ ว ยติ ด เ ชื้. อ อีกทั้งพวกแ พ ท ย์ พ ยา บา ลที่หลายต้องต่ อ สู้พ ร้อ มรับมือกับโ ร คดังก ล่ า ว

และยังมีค น ไ ข้ที่ล้นรพ. จนถึ งมีผู้เ สี ยชี วิ ตเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เมื่อพู ด ถึงเ ศ ร. ษ. ฐ กิ.จบางคนไม่มีงานทำ ต ก งาน หรือถึงขั้นต้อง เลิ กกิ จ กา ร

ในจดห มา ยนี้ระบุชั ด เ จ น อยากให้นา ย กฯ ลา อ อ กจากตำ แห น่ งเพื่อแส ด งคว า มรั บผิ ดช อ บ และเปิดโอก า สคนที่มีความรู้ความสา ม า รถ

เข้ามาทำห น้ าที่แ ท น ตามระบ อ บป ระ ช า ธิ ป ไ ตย พร้อมทั้งบอกให้เพื่ อ นฝาแฝ ด พลอยเพลิน ลองฟังเ สี ย งพวกเราบ้าง

ลองขอให้พ่ อล า อ อ ก เพราะเราเชื่อว่า เ สี ย งของเ พื่ อ นนั้นสำคั ญต่อพ่อ

เนื้อหาจดหมาย

พลอย-เพลิน

นาย กตู่

Leave a Reply