จัดเต็ม ณวัฒน์ เปิดรายการใหม่ โหนกะแฉ กับแขกรับเชิญ EP.1

สำหรับ ณวัฒน์ อิสรไกรศีล พิ ธี ก รชื่อ ดั งที่หล า ยค นต่ า งก็รู้จัก ก่อนหน้านี้ได้ติดเ .ชื้. อจนต้องเข้ารั ก ษ าที่รพ และเ กิ ดประเ ด็ นหลายอย่างขึ้น

จนต้องออกมาประก า ศลาอ อ ก จากร า ยการหนึ่งที่ตนเป็นพิ ธี ก รอยู่ ซึ่งเป็นเ ห ตุการ ณ์ดุเ ดื อ ดมากทีเดียว

ล่าสุด หลังจาก ณวัฒน์ สา มา รถกลั บมาพักผ่ อ นบ้านได้แ ล้ ว ก็อ อ กมาเ ผ ยผ่านเฟ ซบุ๊ คส่ ว น ตั ว เรื่องการจัดตั้ งรายกา รใ ห ม่ของต น เ อ ง ขึ้นมา

นั้นคือ รา ยการโ ห น กะ แ ฉ โดยสา มา รถติดตามได้ทุกวันอังคาร พฤหัส เสาร์ เวลา 20.00 ได้ที่เพจตั วเ อ ง พร้อมทั้งบอกว่า

ห้า ม พล า ดเด็ ดขาด จะเริ่มตอนแรก วันที่ 3 สิงหาคม 64 เวลา 20.00 ซึ่งทางณวัฒน์ ได้เผยอีกว่า แขกรับเชิญ EP1

คือ ลูกนัท ที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องลั บของแก นนำเ ป่ าน กห วี ด

ทั้งนี้ เมื่อวานนี้ รายการได้เผยออกไป ทำให้ผู้คนนั้น ส น ใ จอย่างมาก จนมีย อ ดการชมถึง 3 แ ส นครั้ง แค่ภ า ย ในคืนเดียว

ก็ต้องรอติดตามกันต่อไปว่าแ ข กรับเ ชิ ญต อ นใ ห ม่ จะเป็ นใคร

คุณลูกนัท

ณวัฒน์

รายการ

Leave a Reply