ผัวไม่อยู่แล้ว เมียน้าค่อม เตรียมเปิดร้านก๋วยเตี๋ยว กับชื่อร้านสุดพีก

สำหรับการสู ญ เ สี ยต ล กชื่ อดั ง น้าค่อม ชวนชื่น ที่ส ร้ า งค ว า มเ สี ยใจให้ทั้งกับค รอ บค รั วและแฟนๆ เพื่อนในวงก า รบั นเ ทิ ง

ทางด้าน ภ ร ร ย าและลูกสาว อย่าง แม่เอ๋ และไอซ ณพัชรินท ถึงเ ว ล าจะผ่านไปร่วม3เดือน แต่ความคิ ด ถึ งยังติ ดอ ยู่ใ นใ จต ล อ ด

ล่าสุด แจ๊ส ชวนชื่น กับ แจง เ มี ยสุด รั ก ได้เดินทางมาหา แม่เอ๋ พร้อมหิ้ วเอาข น มจี นบ้ า นห ม่ำ จ๊ก ม กมาติ ดมื อฝากด้วย

แม่เอ๋ยังมีอ า ก ารเศ ร้ าอยู่บ้าง ซึ่งเผยว่า จะเปิ ดร้านข า ยก๋วยเ ตี๋ ย ว เพราะเมื่อส า มีไม่อยู่แ ล้ วเราก็ต้ อ งทำม าห ากินกันต่อไป

โดยจะตั้งชื่อร้านว่า ร้านก๋ ว ยเตี๋ ย วไ อ้สั ส นอกจากนี้ลูกๆของน้าค่อมยังจัดทำทั้งเสื้อ และน้ำห อ มติ ดรถเป็นของระลึ กถึงน้าค่อมอีก

แจ๊ส ยังฝากทุกคนช่ ว ยกันอุ ดห นุ นคร อ บค รั วของน้าค่ อ มด้วย

แจ๊ส-แจง

น้าค่อม

รูปแม่เอ๋

Leave a Reply