พิมรี่พาย งานเข้า เจอลิขสิทธิ์ภาพวาดเพลงใหม่

สำหรับแม่ค้าอ อ นไ ล น์ชื่อดัง พิมรี่พาย ที่อ อ กคอยช่ ว ยเห ลื อช า ว บ้า นที่เ ดือ ดร้ อ น ถึงแม้ช่ วง นี้มีเ รื่ อ งเข้า ม าอยู่ต ล อ ด

ก่อนหน้าเพิ่งจะเ จ อด ร าม่ าเรื่องทำโ ร งพ ยา บา ลสน า มไปห ม า ดๆ แต่ไม่ว่าอย่ า ง ไ รเจ้าตัวก็ยื น ยั นที่จะเ ดิ นหน้าทำค ว า มดีต่อไป

ล่าสุด พิมรี่พาย ได้ป ล่ อ ยซิ งเ กิ้ ลใหม่ ในชื่อเ พ ล ง ออกไป แค่เ พี ย งไม่นาน ก็มีย อ ดวิ วสูงเลยทีเดียว และอยู่ๆก็เกิ ดเห ตุก า ร ณ์

ที่มีคนตาดีเห็นภ าพว ด ของยู ทู ปเบ อ ร์ชื่อดัง จึงมีช า วเ น็ ตไปถามเจ้าของผลงานนั้นได้ร่ ว มงา นกันหรอ

ทาง ปั๋น อริสา ที่เป็นเจ้าของผ ล ง า นภา พวา ดที่อยู่ใน MV ของพิมรี่พาย จึงออกมาพูดผ่านทางเฟ ซบุ๊ คเ พื่ อชี้แ จ งเรื่ อ ง นี้

ระบุว่า เนื่องจากมีคนถามปั๋นเ ย อ ะร่ วม งา นกับพิมรี่พายหรอ เพราะมีภา พวา ดของปั๋นในMV ปั๋ นบอกเลย ไม่ได้ร่วมงานและไม่มีการติ ดต่ อมาหาเลย

น่าจะเป็นความผิ ดพ ล า ดของทีมอ า ร์ ตการเ ซ็ ตงานของพิมรี่พาย และกำ ลั งติ ดต่ ออยู่

ซึ่งต่อมาปั๋นเผยอีกว่า ตอน นี้ได้คุยกับทางพิมรี่พายแล้ว ถ้ามีอ ะ ไรเพิ่มจะอั ปเ ด ตต่อไป พร้อมทั้งบอกว่า ภ า พวาดนี้เป็นข อ งส่ ว นตั วที่ไม่เ ค ยข า ย

รูป ปั๋น ดริสา

ภาพวาดของปั๋น

พิมรี่พาย

Leave a Reply