ยุ้ย ญาติเยอะ โต้กลั บ หยอง ลูกหยี ทีขอโทษไม่เห็นดังเหมือนตอนด่า

เนื่องจากช่วงนี้จะมีเหล่าบร ร ดา ด าร าที่ออกมาค อ ลเอ า ต์และแสดงจุดยืน ก็ได้มีบางส่วนที่ไม่เ ห็ นด้ ว ยการก ระทำอย่างนี้จึงเกิดข้อถ กเ ถี ย งกัน จนเป็นเรื่องด ร าม่ าเ กิ ดขึ้น

ก่อนหน้าที่ นั กแ ส ด งต ล กรุ่นใหญ่ อย่าง หยอง ลูกหยี ออกมาไ ล ฟ์ผ่านเฟซบุ๊คพูดเกี่ยวกับม็ อ บเด็กรุ่นใหม่

จนมีการไปพาดพิงถึงนั ก ร้ อ งลู กทุ่ งชื่อดัง ยุ้ย ญาติเยอะ ว่ามีการพู ดจาดู ถู กสาวยุ้ยว่าห ม ดส ภ า พแล้ว

ไม่มีงาน ทำให้เ กิ ดความไม่พ อใ จ และก ล า ยเป็นประเ ด็ นที่ดุเ ดื อ ดมากทีเดียว

เมื่อทาง ยุ้ย ญาติเยอะ ได้ออกมาฟ า ด ก ลั บแร งถึง หยอง ลูกหยี ทำนองว่า ไม่มีสิ ท ธิ์ที่จะมาดูถู กกันด้วย คำพู ดไม่ว่าจะอ ะ ไ รก็ตาม

และฝากถึงหยองว่า ตนนั้นมีงานอยู่ และถ้าเป็นช่วงเ ท ศ ก า ลเ ชื่ อว่ายังไงก็มีมา ก ก ว่ าหยองแ น่ น อ น ระวังโ ด นข้ อ หาห มิ่ นป ร ะมา ท

พร้อมทิ้งท้ายว่า ถ้าไม่จบเดี๋ยวจะยาวนะ และที่อยากบอกอีกอย่างนั้นคือ นักร้ อ งจะมียุ คของมัน แต่ต ล กเคยมียุ คของตัวเองหรือยัง

โพสต์ของยุ้ย

ยุ้ย ญาติเยอะ

หยอง ลูกหยี

Leave a Reply