โฟกัส ฟ้องเกรียน เรียก 1 ล้าน

เมื่อนึกถึงนั ก แ ส ด งที่โด่งดังตั้งแต่วัยเด็ก นั่นคือ สาวโ ฟ กั ส จิระกุล ที่หลายคนจะต่างรู้จักเธอจากหนังเรื่อง แฟนฉัน

ซึ่งตอ น นั้ นทั้งความน่ารัก สดใส ทำให้ฉ า ยแว วมาเลยทีเดียว จนมีผ ลงา นออกมาให้ชมกันอยู่เรื่ อ ยๆ จนหลายคนชื่ นช อ บและติดต า มมาต ลอ ด

ช่วงนี้ ส ถา น กา ร ณ์ไม่ค่ อ ยสู้ ดีเ ท่ า ไ ห ร่ จะเห็นเห ล่าบรรดาด า ร า ต่างอ อ อมาประกา ศจุดยื นเป็นข อ งต นเ อ ง

โดยห นึ่ งในนั้นก็มี สาวโฟ กั ส ที่เป็นกระบ อ กเสี ย งชั ดเ จ น และมีการวิ พ า ก ษ์วิจ าร ณ์กัน จนเ กิ ดกระแ สด ราม่ ากันยกใหญ่

แต่แล้ว งา นดั นเข้าสาวโ ฟ กั ส ถูกพวกนั กเ ล งคี ย์บ อ ร์ ดใช้ถ้ อ ยคำ ที่ห ย า บค า ย จ นต้ อ งเอาเรื่ อ งดำเ นิ น

ค ดีข้ อห มิ่ นป ระ ม า ท พร้อมบอกติด ต ล กว่า เต รียมเ งิ นกันไว้นะ จะเอามาเ ป็ นค่าผ่ อ นบ้าน

ล่าสุด วันนี้เ ว ล าประม า ณ 10 โมงเช้า โฟ กั ส ได้เดิ นท า งไปที่ศ า ล อา ญา กับ ท น า ย น า ย ษิ ท ร า เ บี้ ย บั ง เ กิ ด

เพื่อนำเ อ กส า รมายื่น ฟ้ อ ง คู่ก ร ณีที่ใช้คำดู ห มิ่ นในโ ซเ ชี ย ล

ทางทนาย ว่า มายื่ นฟ้ อ งคนที่ก ระ ทำ ผิ ดเป็นการแ ส ด ง ข้ อค ว า มในแง่ล บ 1ราย เป็นคนที่ทำ ผิ ดซ้ำและ ชั ด เจ น

โดยจะถูกเรี ยกจำ นว น 1 ล้ า น ขณะเดียวกัน โ ฟกั สระบุว่า จะใช้เ ค สนี้เป็นตั วอ ย่ า ง

สาวโฟ กั ส พร้อม ท น า ย

ห ลั ก ฐ าน

โ ฟ กั ส

Leave a Reply