ต๊อด ปิติ ถามวัคซีนหายไปไหน ด่านหน้าต้องจับฉลาก

เป็นอีกหนึ่งนัก ธุร กิ จหนุ่มห มื่ นล้ า นที่หลายคนต่างรู้จัก นั่นคือ หนุ่มต๊อด ปิติ ทายาทเบียร์สิงห์ แถมยังเป็นเจ้าของหั ว ใ จ นุ่น วรนุช ด้วย

ก่อนหน้านี้ ต๊ อ ดและนุ่น จับมือกันช่วยเ ห ลื อ เพื่อส นั บส นุ นการทำง า นของโร งพ ย า บา ล ต่างๆ ที่ถือว่าเป็นด่ าน ห น้ า ดูแ ลรั ก ษ าผู้ป่ ว ย

ซึ่งได้บ ริจ า คทั้งเ งิ นและไม่นานมานี้ บ ริ จ าคเครื่องผ ลิ ตอ อ กซิเ จ นอีก10เครื่อง จนมีเ พ จดั งต้องมาโ พ ส ต์ขอบคุณท่า มก ล า งชื่ นช มของช า วเ น็ ต

แต่แล้วก็มีเห ตุ ก า ร ณ์เกี่ยวกับเรื่องวั. ค.. ซี น ที่มีปั ญ ห ามาตล อ ด จนทำให้หนุ่มต๊อด ถึงกับเดื อ ด ต้องออกมาโพสต์ผ่านเฟซบุ๊คของตนเอง

ลั่นถามถึงวั ค ซี ..นหายไปไหน ทั้งเ ลื่ อ น ทั้งไม่ได้ฉี ด ตอน นี้ห ม ดความอ ดท นแล้ว แค่อยากทำหน้าที่ของค นไ ท ยที่อยากเห็นสิ่งดีๆเ กิ ดขึ้น

จากนั้นก็มีระบุต่อจากโ พส ต์เดิมอี กเป็นการพู ด ถึ ง ด่ า น ห น้ ายังต้องจั บ ฉล า ก บางที่ใช้น้ำผ ส มอีก และมีการทิ้งท้ายว่า ไม่ได้ท้าท า ย แต่เอาจ ริ งคือเ อ าจ ริ ง

งานนี้ ทำเอาบรรดาชาวเน็ตต่างเข้าไปแสดงค วา มคิ ดเ ห็ นกันมากมาย พร้อมบอกเห็นด้วยกับหนุ่มต๊อด

คอมเม้นต์

ต๊อด-นุ่น

รูป ต๊อด ปิติ

Leave a Reply