เปิดบ้าน ไก่ ภาษิต หลังลาออกผู้ประกาศข่าว

สำหรับ ไก่ ภาษิต ผู้ประกาศข่าวช่อง3 ที่หลายคนรู้จักเป็นอย่างดี และแฟนๆติ ด ต า มกันมากมาย ซึ่ง ไก่ ภาษิต เป็นคน น ค รส ว ร ร ค์

เรียนจนได้ทุนนักเรียนแลกเป ลี่ ยนไก ลถึงญี่ปุ่น ได้เริ่มทำงานเป็นล่าม อังกฤษ-ญี่ปุ่น ที่ประเ ท ศญี่ปุ่น ก็เปลี่ยนสายงานไปเรื่อยๆ

จนมาเข้าสายงานโท ร ทั ศ น์ ที่เริ่มเป็นผู้อ่ า นข่าวช่อง7 มาก่อน ต่อมาได้ย้ า ยมาช่อง 3 โดยเป็นผู้อ่ า นข่า วรา ยก า รเรื่องเล่ าเสาร์-อาทิตย์

คู่กับ สรยุทธ สุทัศนะจินดา แต่ก็มีรับงานอื่นๆ อีกทั้ง พิ ธีก รทั้งรา ยก า รที วี และกิ จ ก ร ร มต่างๆ บอกเลยว่า กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้

นั้นมาต้องผ่านเ รื่ อ งร า วมาเยอะพอส ม ค ว ร มีน้องสาว 1 คน นั่นคือ กวาง ภัทรา เป็นผู้ป ระก า ศ ข่าวเหมือนกับตน

ปัจจุบัน ไก่ ภาษิต ได้ล าอ อ กจากก า รเป็นผู้ป ระกา ศข่าว คู่กับ สรยุทธแล้ว โดยบอกว่าจะออกมาทำร า ย ก า รของตนเอง

แต่ก ลั บถูก จั บจ้ อ งว่า ไก่ ตามประเด็นข่าว สรยุทธ ไม่ทัน ทำให้เ กิ ดการรับ-ส่งไม่ต่อเนื่องกัน จนเป็นเ ห ตุให้ไก่ถ อ นตัวออก

หลังจากลาอ อ กมาแล้ว ทางด้านไก่นั้น ได้สร้างบ้านด้วยน้ำพั กน้ำแ ร งของตนเอง ที่ตกแต่งอ อ กมาเรี ย บห รูน่าอยู่ทีเดียว

ไก่เผยว่าห้องของตนนั้นจะเป็นแนววิ นเ ท จ จะเน้นไปทางสีน้ำตาลและไม้ และจะมีมุมพักผ่อ น ที่สามารถนั่งกินอ าห า ร พร้ อ มกั บ ชมวิวกล า งเมืองที่ส วยง า ม

บ้าน ไก่

ไก่ ภาษิต

จุดอ อ กกำลั งก า ย

Leave a Reply