สุดอาลัย นางเอกดาวค้างฟ้า กิ่งดาว ดารณี

เป็นการสู ญเ สี ยครั้งใหญ่ของวงการบั นเทิ งอีกครั้ง เมื่อน า งเ อ กยุด 90 ที่หลายคนรู้จักได้จากไปอย่ า งส ง บลง

มีรายงานจากเพจเฟซบุ๊ค ที่ใช้ชื่อว่า ด า รา ภา พ ย น ต ร์ ออกมาโพสต์ แจ้งข่าวปิ ดตำน า นด าว ค้ างฟ้า อย่าง อ๊อด กิ่งดาว ดารณี

ซึ่งเป็นคู่ชีวิตของ มิตร ชัยบัญชา รักมากที่สุด ระบุว่า นักแ ส ด งอ า วุโ ส กิ่งดาว ดารณี ได้เ สี ยชี วิตลง

เมื่อ วันที่ 11 สิงหาคม 2564 เวลาประมาณ ตีหนึ่ง ห ลั บไปอย่างส ง บ ซึ่งก่อนหน้านี้ พี่อ๊อด กิ่งดาว เ กิ ดอุ บั ติเ ห ตุ ลื่ นล้ ม ทำให้ไห ล่หั ก ต้องเข้าเฝื อก

หลังจากนั้นเริ่มเค ลื่ อ นไหวช้าลง เสี ย งพูดเริ่มแ ผ่ วเบา กินอ า ห า รน้อย อ่อนเ พ ลี ย จึงได้ให้พี่เ ลี้ ย งของลูกสาวมาค อ ยดูแลต ล อ ด โดยจะตั้งสวดพ ระอ ภิธ ร ร ม ที่วั ด บำเ พ็ ญเห นื อมี นบุ รี

ในส่วนของประวัตินั้น พี่อ๊อด กิ่งดาว ดารณี เป็นคนสุราษฎร์ เรียนจบ มศ5 ส อ บเข้าม ห า ลั ยไม่ติด ระห ว่ า งรอส อ บใหม่

เลยหาร ายไ ด้เ ส ริ มเพราะไม่อ ย า กขอ ที่บ้าน ต่อมาได้เป็นพ รีเ ซ นเ ต อ ร์ของโ ฆ ษ ณาต่างป ระเ ท ศ จึงเริ่มมีผ ลงา นมากขึ้น ทั้งโ ฆ ษ ณ าน้ำห อ ม ผ ง ซั กฟ อ ก ฯลฯ

จนมีผ ลงานหนังเรื่องแรก ตุ๊ ก ตาพ เ น จ ร (2505) พี่อ๊อด กิ่งดาวได้เป็นนา งร อ งเริ่มมีชื่ อเ สี ย ง ในที่สุ ด ก็ได้เป็นนงเ อ กห ล า ย เรื่องทีเดียว

จอมคน (2512) เพ ช ร แท้ (2512) แ ท๊ กซี่(2511) เท พธิ ดาบ้า นไร่(2510) และอีกห ล า ยเ รื่ อ งทีเดียว แลก ล า ยเป็นน า งเ อ กชื่อดังของวงการละคร

เรื่องชี วิ ตส่วนตัว หลายคนจะรู้ว่า พี่อ๊อด กิ่งดาว ค บ ห าอยู่กับ พ ระเ อ กชื่ อดั งในยุคนั้น มิตร ชัยบัญชา ใช้ชี วิ ตคู่ร่ ว มกั น(2506-2512)

แม้จะไม่ได้เ ปิ ดเผย แต่ทั้งคู่เล่นละค รด้วยกันต ล อ ด จนมาถึงผ ลง า นสุดท้าย เรื่องแม่น า คพ ระน ค ร (2513)

ก่อน มิตร ชัยบัญชา จากไปและ พี่อ๊อด กิ่งดาว ก็ลาจอไปเช่นกัน พอทั้งคู่ตั ดสิ นใ จแ ย กทางกัน

โดย มิตร ชัยบัญชาได้เข้าสู่เ ส้ นทางก า รเ มื อ ง ส่วนพี่อ๊อด กิ่งดาว ก็ไปเ รีย นต่อที่อั ง ก ฤ ษ ทำให้ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันอีกเลย

จนกระทั้ง มิตร ชัยบัญชา เ สี ยชี วิตจากเหตุเค รื่ อ งบิ นตกระหว่างถ่า ยห นั ง (2513) เมื่อ กิ่งดาว รู้ข่ า วก็บินก ลั บมาพร้อมกับหั วใ จแ ต กส ล า ย มาร่วมงานไว้อ า ลั ย

ถ้า มิตร ชัยบัญชา ไม่เ ลื อ กที่จะเข้าส า ยกา รเ มื อง ชี วิ ตคู่ทั้งสอง จะเป็นรักที่ยื นย า ว เพราะ กิ่งดาว เป็นผู้ห ญิ งที่ มิตร รักมากที่สุด

หลังจากเรียนจบ กิ่งดาว ได้ทำงานเป็นผู้จั ดการฝ่ายบุ ค ค ล โร ง แร มแอ มบาส เ ด อ ร์ สุขุ มวิท

ช่วงหลัง กิ่งดาว เริ่มทำง า นเขี ย นบั นเ ทิง เรื่องร า ว ชี วิ ตในว งก า รบั นเ ทิ ง โดยจะลงเป็นตอนๆ ให้ติ ด ตา ม

ผ่านนิ ต ยส าร ด า ร าภา พ ยน ตร์ และรวมเล่มเป็นพ็ อ กเก็ ตบุ ค (2543) ได้รั บก ารต อ บรั บดี

เนื้อความ

กิ่งดาว ดารณี

พี่อ๊อด กิ่งดาว

Leave a Reply