คิมเบอร์ลี่ โพสต์เศร้า สูญเสียคนใกล้ตัว

สำหรับ นา งเ อ ก ส า วคิมเบอร์ลี่ แอน โว ลเทมั ส ที่เป็นลูกค รึ่ งไทย-เย อ รมั น ที่มีผลง านมากมาย แถ มยั งมีพ ระ เ อ กห นุ่ม หมาก ปริญ เป็ นห วา น ใจ

ที่มั กมีภ าพ มุ มสวี ท หวานและอ อ กท ริ ปของ ทั้ งคู่ มาให้ช มกันบ่ อ ยๆ

แต่แล้วก็มีเรื่องราวที่ทำเอา คิมเบอร์ลี่ ถึงกับเ ศ ร้ าหนั กและหั วใจแ ท บส ล า ย เมื่อรู้ข่าวร้ายว่า คนใก ล้ตัวจ ากไป อ ย่ า งส ง บด้ว.ยโ.ค. .วิ. .ด

ล่าสุด คิมเบอร์ลี่ ได้เผ ยภ า พผ่า นทาง ไอจีส ต อ รี่ของต นเอ ง เป็นภ า พที่ต นนั้ นถ่ า ยคู่กับผู้ห ญิ งคนห นึ่ ง

ซึ่งระบุว่า ไม่คิดว่าจะขึ้ นกับค นใก ล้ตัว ห ลั บให้ส บ ายนะคะ

โดยผู้ห ญิ งคนนี้คือแ ฟ นค ลั บที่สนิ ทกับสา วคิมมาก จึงเป็นเห ตุสร้า งความเ ศร้ าโศ กเสี ยใจอย่างม า กให้กับเ ธ อ

เพราะมันเป็นเห ตุกา รณ์ที่ไว และก ระทั นหั นมาก จนไม่สา มา ร ถตั้ งตัวได้

พร้อมกันนี้ ยังบ อ กว่า พวกเราจะคิ ดถึ งคุณต ล อ ดไป นา ง ฟ้ าของฉัน และข อแ ส ด งคว า มเ สี ยใจกับค รอ บครั วน้องมีนด้วย

โพสต์ของคิมเบอลี่

สาวคิมเบอร์ลี่

คิม-หมาก

Leave a Reply