ธงธง มกจ๊ก เครียดหนัก หวั่นซึมเศร้า

ช่วงนี้ หลายๆคนป ร ะส บปั ญ ห าเดียวกันหมด เนื่องจากส ถา น กา ร ณ์โค .วิ.. ดหนั ก ขึ้ นเรื่ อ ยๆ ทำเอาเ ห ล่ าคนวงการบั นเ ทิ งที่มีธุ ร กิ จ ต่างต้องปิดตัวลง

เป็นเช่นเดียวกับนักแ ส ด งต ล กที่คอยส ร้า งร อย ยิ้ ม เสี ย งหั วเ ร าะให้กับแ ฟ นๆ หรือเรารู้จั ก กนในบ ทบ า ท พี่กอล์ฟ แม่บ้านเรื่ อ งเป็ นต่ อ

นั่นคือ ธงธง มกจ๊ก ที่เปิดร้านก๋วยเตี๋ ย วธ งธงล งเรื อ อยู่ที่โ คร า ช ได้รั บผ ลก ระท บจากโค ..วิ .ดเ.ต็ มๆ ด้วยเป็นพื้ นที่ สีแ ด ง

แ ถ มงาน ละ ค รก็ต้องห ยุ ด เพราะห้ า มรว มก ลุ่ ม จึงเป็นเ ห ตุได้ร ายได้นั้นล ดล งอย่างมาก ล่าสุด ธงธง ได้ออกมาเผยว่า

ตนนั้นเค รี ย ดมาก ที่ผ่านมาพ ยา ย ามทำทุกอย่างให้ร้ านอยู่ร อ ด ทั้งขายอ อนไ ล น์ และให้เ ด็ กที่ร้ า น คอ ยส่งอาห า ร

แต่ก็ไม่ดีขึ้น เพราะเ งิ นทุนสำร อ งใช้ไปตั้ งแ ต่รอบแรก นี่ก็มีคั้ ต่ อมาอี ก ไห นจะภ า ระค่าใช้จ่ า ยอีกเ ย อะ

จนจะต้อง เ ลิ กจ้า งลู กน้ อ ง แต่ก็ไม่ส าม า ร ถทำได้ เพราะส งส า ร ทำได้แ ค่ล ดเ งิ นเ ดื อ นลงมา

หลังจา กนั้ นตน เ ริ่ มมีอา ก า ร โ มโ หง่าย โ ว ยวา ย ร้ อ งไ ห้ จนถึงขั้ นเ ริ่ มทำร้ า ยทุ บตี ตัวเ อ ง ตนทำได้แค่สั งเ ก ตอ าก า รของตัวเอง

แล้วเ ล่ าให้ค นร อ บข้ า งฟั ง แต่ยังไม่ถึงกับต้ องไปพบจิ ตแ พ ท ย์ พ ยา ยา ม ล ดคว า มเ ค รี ย ด และเ ลิ กอ่ าน ข่ า วแ ง่ล บ

เ นื้ อค ว า ม

รูปของธงธง

ธงธง มกจ๊ก

Leave a Reply