นิวเคลียร์ โพสต์ปิดฉากชีวิตคู่ เพชรจ้า เหลือเพียง…

สำหรับ ดีเจหนุ่มเพชรจ้า วิเชียร กับ สาวนิวเคลียร์ หรรษา ที่ช่ ว ง นี้ถูกจั บตา ว่าทั้งคู่กำ ลั งมีปั ญ ห ากัน

สาวนิวเคลียร์ เธออยู่ในกลุ่มเ กิ ร์ ลกรุ๊ป จี-ทเวนตี้ ที่โ ด่ งดั งไปถึงต่ างป ระเ ท ศ และยังมีผ ลงา นมา กมายทั้งทางศิ ล ปิ นและนั ก แ ส ด ง แถมยังเป็น น้ อ งส า วของ อุ้ ม ลั ก ข ณ า อีกด้วย

ด้าน ดีเจเพชรจ้า นั้นเป็นดีเจอยู่ค ลื่ นวิทยุ รวมไปถึงพิ ธีก รร า ยก า รต่างๆ และมีผ ลง า นที่ส ร้ างชื่อให้กับเขา คือ การพ า ก ย์เ สี ย ง

ของหนังเรื่อง เชร็ค สุขสันต์ นิรันดร์ เป็ นตัวข อ งพ่อมด ต่อมา เผยว่า หลังจากทั้งคู่ ค บห าดูใ จกันมาน า นถึง6 ปี

และตั ด สิ นใ จจะใ ช้ชี วิ ตร่ ว มกั น จึงเ ข้ าพิ ธีแ ต่ งงา นกั น จนก ระทั่ งมีลู กช า ยโซ่ค ล้ อ งใจ 1 คน ชื่อ น้องไทก้า

ก่อ นห น้ า นี้ มีป ระเ ด็นร้อน เมื่อมีข่ าว อ อกมา เกี่ ย วกั บความสั มพั น ธ์ของคู่ส า มี-ภ ร ร ยา ได้ เลิ กกันหรื อมี ปั ญ ห ากั น

ทำเอาห ลา ยค นพุ่ งเ ป้ าไปที่ ดีเจเ พ ช รจ้า-นิวเค ลี ยร์ ทำให้แ ฟ นๆทั้งคู่ เข้ามาถามไถ่ แต่ก็ยังไม่ได้คำต อ บที่แ น่ชั ด

และมีช า วเ น็ ตบา งส่ ว น ว่า เป็ นการส ร้ า ง ก ระแ สโป รโ ม ทง าน เพราะนิวเ ค ลี ย ร์ได้เปิ ดช่ อ งให ม่ของต น เ อง

แต่ เพชรจ้า ได้ส ย บข่ า วลื อ ด้วยการโ พ ส ต์ค ลิ. ปที่มีส าวนิ วเค ลี ย ร์ด้วย ก็ยังมีบ าง คนส่ งข้อค ว า มเข้ าไปถ า ม

จนสาวนิวเคลียร์ต้ อ งอ อก มาย อ มรั บว่ามีปั ญห ากั นจริง และกำลั งแ ก้ ไ ขอยู่ ไม่ใช่เ รื่ องมื อที่สาม ไม่ ไ ด้ ทะเ ล าะกัน

พอไ ม่กี่ วั นที่ผ่า น ม า นิวเคลียร์ ได้เ ผ ยผ่านทางอิ นส ต ร าแ ก ร ม ว่า กำลั งเจ อปั ญ หาย า กม าก ต้องย อ มรั บควา มจ ริ ง กับมัน

ล่าสุด นิเคลียร์ออกมาโพสต์ เป็นรูปของป้ า ยห นั ง ระบุว่า ชี วิ ตที่แ ต่ งง า นไม่ได้ส ว ยห รูห ม ด แต่ห ย่า ร้ า งก็ไม่ได้แ ย่ พร้อมทิ้งท้ายว่า คนเป็น พ่ อ แ ม่ไ ม่ มีวันเป ลี่ย นแ ป ล ง

ไม่รู้ว่าอินกับหนังที่ดู หรือจะสื่ อถึงเ รื่ อ งราวของตนเอง อย่างไรก็ตาม ต้องร อให้เ จ้ าตัวออกมาตอบอีกที

แต่แล้วบ ร ร ดาแฟนๆแ ล ะเพื่อนว งก า รบั น เทิ ง ต่างพากันต กใจย กใ ห ญ่ เมื่อนิวเคลียร์ ออกมาพู ดถึ งส ถ า นะของตนกับสา มี

โดยบอกจะขอพูดแค่ครั้งเดียว ไม่อยากให้ก ระ ท บกับลู กช าย ไทก้า มันมาถึงทางตั นแล้วก็ต้ อ งย อ ม รั บ

ต อ นนี้เ ห ลื อแค่เป็นพ่ อกับแ ม่น้องไทก้า ไม่มี มื อที่ส า ม โดยเป็นภาพครอบครัวที่ดูอบอุ่น

เพชรจ้า – นิวเ คลี ย ร์

น้องไทก้า

นิงเค ลี ย ร์

Leave a Reply