หนุ่ม สันติสุข ประกาศขายบ้าน พร้อมเผยถึงสาเหตุ

สำหรับอ ดี ตพ ระ เ อ กหนุ่ม สุ ดฮ อ ต ที่พั กห ลั งห่ า งหา ยจ า กว งก า ร บั นเ ทิ ง อย่างหนุ่ม สันติสุข พรหมศิริ

ที่มีผ ล ง า น มา กม า ย ทั้งนักแ ส ดง พิ ธี ก รรา ยก ารต่างๆ แถ มยังเป็ นผู้ จั ดอีกด้วย

ก่ อ นห น้ า นี้ หนุ่ม สันติสุขนั้น ได้ไปชี วิ ตอยู่กับภ ร ร ย า และลู ก ๆ ทั้ ง 3ค น ที่ เ ชี ย งร า ย

โดยหนุ่ม สันติสุข ใช้ชี วิ ตอย่างเ รี ยบง่ า ย ท่า ม ก ล างธ ร ร ม ชา ติ และเปลี่ ย นตั ว เ องเป็นเก ษ ต รก ร พร้อมค ร อ บค รั วทำส ว นทำไ ร่ น า ดูอ บอุ่ นทีเดียว

ล่าสุด ก็มีเห ตุ กา ร ณ์ทำเอาทั้งแ ฟ นๆและเ พื่ อ นใ นวง ก า ร ส ง สั ยว่า เกิ ดอ ะไ รขึ้นกั บหนุ่ม สันติสุข

ถึงออกมาโพสต์ผ่านอิ นส ต ร าแ ก รมส่วนตัว ซึ่งเป็นรูปที่เจ้าตั วนั้ นยื นอยู่หน้าบ้านว่าต้ อง ก า ร ข า ยบ้าน ห ลั งนี้อยู่มาน า นถึง 33 ปี

พร้อมร ะ บุถึ งร า ยละเ อี ย ดข อ งบ้าน อยู่ใก ล้ร ถไ ฟ ฟ้ า เ พี ย ง 100 เ ม ต ร พ ร้อ มทิ้ งเบ อ ร์ติ ด ต่ อไว้เรี ย บร้ อ ย

ทำเ อ าหล า ยคนคิ ดว่า เป็นเ พ ร าะเ ศ .ร ษ. ฐ.กิ .จช่ ว ง นี้ห รื อเป ล่ า ทำให้เจ้าตัวต้องตั ดสิ. น.ใ จอย่างนี้

หรือ ย้ า ยบ้ านให ม่ ทั้งนี้ ก็มีเ พื่ อ นบั นเ ทิ งได้เข้ามาส อ บ ถ า มว่า จะย้ า ยไปไหน

และเ จ้ าตั วเข้ามา ต อ บ ชั ดว่า จะย้ า ยไปอ ยู่ตรงซ อ ยที่ใ ก ล้กัน

งานนี้แ ฟนค ลั บและเพื่ อ นวงก า รบั นเ ทิ งต่างเข้าไปแ ส ดงควา มคิดเห็ น ต้อ งบอกเล ยว่าใครส น ใ จ บ้านของหนุ่ม สันติสุข ก็ติ ดต่ อได้เลย

เม้นต์เพื่อน

คุณสันติสุข

พี่หนุ่ม สันติสุข

Leave a Reply