หนุ่มอเล็กซ์ ประกาศข่าวดี พร้อมอวดภาพอัลตร้าซาวด์

สำหรับนั กแ ส ด งหนุ่มห ล่ อ อย่าง อเล็กซ์ เรนเดลล์ ที่เรียนจบถึงปริ ญ ญาโ ท และมีผ ลง านทั้งละค รและภา พย น ต ร์มากมาย

พอว่ า งจากง า นบั นเ ทิ ง เจ้าตัวก็มั กจะห นีไปอ ยู่กั บธ ร รม ช าติที่ชื่ น ชอ บ แ ถ มยังเป็นค นร่ ว มส ร้ างโค ร งก า ร EEC

เป็นการ ดู แ ลรั ก ษ า สิ่งแ ว ดล้ อ มทั้งพื้ นดิ นและน้ำ และทำค่ า ยสิ่ งแว ด ล้ อ มจนได้รั บรา งวั ล ต ล อด จ นช่วยเห ลื อ

งานกุ ศ ลที่เ กี่ ย วกับธ ร ร ม ช า ติ เจ้ า ตั วเลยไม่ค่อยโ ฟ กั สเรื่องหั ว ใ จสั กเท่าไหร่ เลยต้องเป็นโ ส ดถึงทุกวันนี้

ล่าสุด ก็มีเ รื่ อ ง รา วห นึ่ งที่ไม่ใช่แค่บ ร ร ดาแฟนๆต ก ใ จ เพราะคุณพ่อได้เ ห็ นภ า พนี้ก็ช็ อ กถึงกับร้ อ งลั่ นบ้านทีเดียว

เมื่อ อเล็กซ์ ได้ออกมาเผ ยผ่านทางไอ จีส่ว น ตั ว ซึ่งเป็นภาพของแ ผ่ นฟิ ล์ มอั ลตร้ าซ า ว ด์ ท้ อ ง

ที่หลายคนคิดว่า อเล็ก ซ์นั้นแ อ บสุ่ มป ลู กต้ นรั กส ร้ า งค รอ บค รัว แต่พอได้อ่ านข้ อ คว า มที่เขียนไว้ ก็ทำ เอ าทุกค นถึงบ างอ้ อเลย

โดยเขียนว่า ลุงอเล็กซ์ ต่างก็เ ด าว่า ข อ งพี่ช า ย ไม่ก็ พี่ส า ว อเ ล็ กซ์นั่นเอง

ภา พ อั ล ตร้ า ซา ว ด์

คุณพ่อของอเล็กซ์

อเล็กซ์ เรนเดลล์

Leave a Reply