แจ๊ส ชวนชื่น ลั่นเด็กยุคนี้ จบแล้วจบจริงๆ

สำหรับ แจ๊ส ชวนชื่น นั กแ ส ด งต ล กและนั กร้ อ งข วั ญใจวัยรุ่น ที่ค ว า มส า มา รถม า ก จนส ร้า งผ ลง า นไว้เ ย อ ะ

แถ มจะมีแ น วคว าม คิ ดในมุ มต่างๆข อ งต นเ อ งอยู่เสมอ

ก่อนหน้านี้ แจ๊ส และแจง ได้เดินทางไปเ ยี่ ย มแม่เอ๋ ภ ร ร ยาของน้าค่อม ซึ่งแม่เอ๋ยังมีอ าก า เศ ร้ าอยู่ ทั้งคู่จึงได้ป ล อ บและพู ด คุ ยเรื่องต่างๆ

จากที่หล า ย คนรู้กันอยู่แล้วว่า ส ถา น ก าร ณ์บ้ า นเ มื อ ง ต อ น นี้เ รียกว่า ถึงขั้ นวิก ฤ ตจา กโร ค. ร. ะ บ า ดที เดี ย ว

เพราะแ ท บทุ กส า ยงานถู ก ผ ลก ระ ท บ ห ม ด ข น า ดด้ า นก า รศึ ก ษ าก็ไม่เว้น

ล่าสุด แจ๊ส ชวนชื่น ได้อ อ กเผ ยถึงเ รื่ อ งของนั กศึ กษ าผ่านทางไอจีส่วนตัว โดยเป็นก ารอั ดค ลิปพู ด ถึ ง

ปั ญ หาว่า เด็กยุ คนี้ เรี ย นจ บอ อกมาแล้วก็คือจ บจริง มันต่างจากแต่ก่ อ นที่จบแ ล้ วก็ต้ อ งห าง า น ไม่เห มื อนยุ คนี้ที่จ บแ ล้ วก็จ บจ ริ งๆ ไม่มีง า น ให้ ทำ

งานนี้ทำเอาบร ร ด าเพื่ อ นๆในว งก า รบั นเ ทิ ง และแฟนๆ ต่างเข้าแส ด งควา มคิ ดเ ห็ นกันมากมาย

แจ๊ส ชวนชื่น

แ ฟ นค ลั บค อ มเ ม้ น ต์

รูปแจ๊ส-แจง

Leave a Reply