หม่ำ สุดโมโห อัดอั้นมานาน ว่าจะไม่พูดแล้ว แต่ต้องพูด มันลำบากจริงๆ

เกิดอ ะ ไรขึ้ น! หม่ำ ถึงกับต้องอ อ ก ม าโ ว ยว่าจะไม่พูด มันต้องพูดแล้ว คนอื่ นอ อ กมาพู ด กันห ม ดแล้ว ย อ มรั บลำบ า กจริงๆ

อย่างที่ต่างท ร า บกันดีว่าส ถ า น ก า ร ณ์บ้ า นเ มื อ ง ต อ นนี้เข้าขั้นวิ ก ฤ ตห นั ก เนื่องจาก มีผู้ติ ด เ ชื้ อจ า กโ.ค .วิ .ด เพิ่ มขึ้นจำนวนมากทุกวัน

ห ล า ยธุ ร กิ จต้องปิ ดตัวลง เพราะอ ยู่ต่ อไ ม่ไ ห ว ไม่เ ว้ นแม้ก ระทั่ งคนในว งก า รบั นเ ทิ งอ อ กมาพู ด ถึ งผ ลก ระท บของปั ญ ห านี้

ล่าสุด ได้มีเ ห ตุ กา รณ์บ า งอย่า งเ กิ ดขึ้ นกับนักแ ส ด งต ล กแถวหน้าของเ มื อ งไ ท ย อย่าง หม่ำ จกม๊ก ที่อ อ กมาโว ยว า ยถึงความอั ด อั้ นที่ตนนั้นเก็บมานาน

ซึ่ง หม่ำ ได้อั ดค ลิ ป ระบ าย คว า มใน ใ จที่เ ก็ บมาน า นห ล า ยปีทำน อ งว่า ในเมื่อคนอื่ นเขาพู ดกันห ม ดแล้ว ก็ต้องพูดบ้าง ว่าจะไม่พู ดแ ล้ ว ไม่ได้มั นต้ อ งพูด

แต่จุ ดพี คนั้นอยู่ท้ า ยวี ดีโ อ ที่ทำเอาหลายคนถึงกับหั วเ ร าะกันออกมา โดยช่วงท้ายนั้นเ ฉล ยว่าเป็นแ ค่การบ่ นภร ร ย าที่ใช้ตนทำงานบ้าน ว่า

หลังจากที่กำลังบ่ นๆอยู่นั้น ภ ร ร ยาได้เดินเข้ามา ทำเอาหม่ำ ถึงกับห น้ าถ อด สี แล้วก้ มห น้าก้ มต าล้างจานต่อ มีแอบปาดน้ำตาเล็กน้อย พร้อมบอกว่า

งานนี้ บร ร ดาแฟ นๆเข้ามาแ ส ดงค ว า ม คิ ดเ ห็ นกันมากมาย พร้อมกับฮากับท่าทีของหม่ำ เรียกว่าส ร้ า งเ สี ย งหัวเราะให้กับช า วเ น็ ตย กให ญ่ทีเดียว

หม่ำล้างจาน

หม่ำ จกม๊ก

หม่ำกับภ ร ร ยา

Leave a Reply