มิกค์ ทองระย้า รับเลิกจริง โบว์ เมลดา ด้วยเหตุนี้

เป็นอีกหนึ่งคู่ รั กที่ออกมาย อ ม รั บ ถึ งการเ ลิ กร าของทั้งคู่ มาจากส าเ ห ตุนี้ ทำเอาแ ฟ นๆ ต่างพากันต ก ใ จไม่น้อย

สำหรับนั ก แ ส ด งหนุ่ม มิกค์ ทองระย้า ได้เ ล่ าถึงอ ดี ตที่ก่อนจะค บกับ โบว์ เมลดา ว่าไ ม่ ไ ด้คุยกับฝ่ า ยหญิงเ ล ยป ระ ม า ณ 6ปี

เพราะช่ ว งนั้ นโ บ ว์มีค นคุ ยอยู่ แต่สุ ดท้ า ยได้ ก ลั บมาร่ ว มง า นกันอีกครั้ง พอ เห ม าะกับที่ทั้งคู่โ ส ด จึงต ก ล งค บ กัน

หลังจากป ระ ก า ศว่าคบกันเป็นแ ฟ น ก็มีโ มเ ม้ น ต์น่ารักๆอ อ กมาให้ช มกันอยู่เ รื่ อ ยๆ

และก่อนหน้านี้ ทางด้าน โบว์ เมลดา ได้โพ ส ต์ข้ อ ค ว า มทำ น อ ง โ ส ด พร้ อ มทั้งเ ลิ กติ ด ต ามหนุ่มมิกค์ ทำให้บ ร ร ดาชาวเ น็ ต

ต่างสั งเ ก ตุเ ห็ นถึงการผิ ดป ก ติของความสั มพั น ธ์ทั้งคู่ ต่อมา สาวโบว์ย อ มรับว่าเ ลิ ก กั นจริง แต่ไม่บ อ ก ถึงสาเหตุ บอกแค่ว่าไม่มีเ รื่ อ งมือที่ส า มอย่างแน่นอน

ล่าสุด พ ร ะเ อ ก หนุ่มมิกค์ ทองระย้า ได้ออกมาเผยผ่า นทางอิน สต ร าแก ร มส่ วนตัวว่า เรื่องค ว า มสั มพั น ธ์ของตนกับสาวโบว์นั้น

เราสองคนเ ลิ ก กั นแล้วจริงๆ สาเ ห ตุการเ ลิ ก แค่แ น วคิ ดเราไม่ตรงกัน ขอยื น ยั น ไม่ใช่เรื่ อ งมื อที่ส า ม อย่างแ น่ น อ น

งานนี้ ทำเอาบ ร ร ด าแฟนๆ และเ พื่ อ นๆ ต่างเข้ามาแ ส ด งความคิ ดเ ห็ นพร้อมทั้งให้กำ ลั งใ จกันอย่างล้ นล า ม

รูปคอมเม้นต์

รูป โบว์-มิกค์

สาวโบว์กับหนุ่มมิกค์

Leave a Reply