นำทัพ จั๊กจั่น ไม่ขอทน คนโกงต้องรับโทษ

ขอเป็นอีกหนึ่งเสียง!! “จั๊กจั่น” เข้าร่วมแคมเปญ พร้อมดาราคนอื่น

สร้างความฮือฮาสนั่นวงการบันเทิงอีกครั้ง สำหรับ นักแสด งดาร าสาวอย่าง จั๊กจั่น

This image has an empty alt attribute; its file name is 2-68.jpg

ได้มีการออกมาโพสต์ภาพผ่านทา งอินตราแกรมส่วน ถึงการแคมเปญ ติดเฮชแท็คว่า #พู ด หยุ ด โ ก ง #พูด ไม่ ท น

This image has an empty alt attribute; its file name is 10-46-820x1024.jpg

ในส่วนรายละเอียดของแคมเป ญนั้น ทุกคนจะอ อกมาเผยถึงความคิดเห็น ส่วนตัว พร้อมเล่ าเรื่อง และสนับส นุนไ ม่ใ ห้มีการโกงเกิดขึ้น

This image has an empty alt attribute; its file name is 1jak.jpg

อย่างสาว จั๊ กจั่น เธอได้ออกมาเล่าเรื่ องถึง เพื่ อน ในข ณะที่รู้ว่าเ พื่อน ทำผิด แต่ ยังช่ว ยเ หลื อ

This image has an empty alt attribute; its file name is 3-63.jpg

เช่นเดียวกันกับ สาว พลอย ภัทรากร ก็ได้อ อกมาโพสต์ภาพของเธอพร้อ มระบุคำว่า ห ยุ ดโ ก ง

This image has an empty alt attribute; its file name is 12-43-820x1024.jpg

โดยสาวพลอยได้เล่าเรื่อง ถึงวัคซี นว่าทำไ มระบ บมันถึ งล่าช้า การลงทะเ บี ยนที่เเ สนดูย ากลำบ าก จะรอไ ปถึงเมื่อไร

This image has an empty alt attribute; its file name is 15-24.jpg

พร้อมทิ้งท้ายว่า ไม่ควรจำกัดสิท ธิ์ใดๆ กับการเลื อ กวัคซีนให้ กับคนไทยทุกค น แนะนำอยากให้รีบนำเข้าวัคซ๊นทางเลื อกหลายๆตัว

This image has an empty alt attribute; its file name is 5-56.jpg

อีกหนึ่งคนอย่าง ไม้ วฤษฎิ์ หนุ่มหล่อ ที่ได้อ อกมาเรียกร้องเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงถึงเห ล่าค นโกง

This image has an empty alt attribute; its file name is 8MAI-1.jpg

โดยหนุ่ม ไม้ ได้กล่าวพูดถึงเรื่องราว ของการกระทำที่ผิดก ฏหรือศี ลธร รม โดยกร ะทำแล้วไม่เอาเปรี ยบกับผู้อื่นแล ะทำประโยชร์มาให้กับตัวเอง

This image has an empty alt attribute; its file name is 4-55.jpg

แล้วยังมีนักแส ดงค นในวงการได้ออกมาร่วมทำแค มเปญตรงนี้ เพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อ ยๆ

This image has an empty alt attribute; its file name is 13-32-1024x663.jpg

รวมภ าพคนในวงการบั นเทิ งได้ออกมาเป็นกระบ อกเสียง

This image has an empty alt attribute; its file name is 116-1024x698.jpg

Leave a Reply